Uncategorized

Hᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̂̀ɴ: Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴛɪ̉ɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ́ᴄ ʟᴏ́ᴄ ᴛʜᴀ̉ᴍ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʜᴏ̉ᴀ ᴛᴀ́ɴɢ

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ sᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴜ̛́ᴀ đᴜ̛̣ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏᴀ̀ɪ ɴɢʜɪ ᴍᴀ̀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴇ̂̉ ʟɪ́ ɢɪᴀ̉ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

Tʜᴇᴏ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ FOX 8, sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Ấɴ Đᴏ̣̂, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ 76 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ đᴀ̃ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴛɪ̉ɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̀ɪ ᴘʜᴜ́ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʜᴏ̉ᴀ ᴛᴀ́ɴɢ.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴄᴏ́ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴᴀ̀ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂̉ɴ đᴏᴀ́ɴ ᴍᴀ̆́ᴄ COVID-19. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛᴀ̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ Ấɴ Đᴏ̣̂ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀. Nɢᴀ̀ʏ 10/5, ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ xᴀ̂́ᴜ đɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ đᴀ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʙᴀ̀ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʜᴏ̂ɴ ᴍᴇ̂.

Ảɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʙᴀ̀ đᴀ̃ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ đᴜ̛ᴀ ʙᴀ̀ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴍᴀɪ ᴛᴀ́ɴɢ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴋʜɪ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ɴɢʜɪ ʟᴇ̂̃ ʜᴏ̉ᴀ ᴛᴀ́ɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴍᴏ̛̉ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ́ᴄ ʟᴏ́ᴄ ᴛʜᴀ̉ᴍ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ. Nɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ, ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛ᴀ ʙᴀ̀ ǫᴜᴀʏ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴀ̀ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜɪ ʜᴜ̛̃ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʜɪᴇ̂́ᴍ ɢᴀ̣̆ᴘ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ Áᴄ-ʜᴇɴ-ᴛɪ-ɴᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ đᴀ̃ ᴄʜᴇ̂́ᴛ, ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴇ̂́ɴ ʟᴜ́ᴄ ʜᴏ̉ᴀ ᴛᴀ́ɴɢ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴍᴏ̛̉ ᴍᴀ̆́ᴛ, sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ sᴏ̂́ᴄ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ɪ ɢɪᴀ̂ʏ ᴋʜɪ ʜᴏ̉ᴀ ᴛᴀ́ɴɢ, ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ᴍᴇ̣ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ sᴜ̛̣ sᴏ̂́ɴɢ. Cᴏ̂ đᴀ̃ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʜᴏ̉ᴀ ᴛᴀ́ɴɢ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴄᴏ̂ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́.

Theo: https://webgiaitri.vn/hoang-hon-nguoi-phu-nu-bat-ngo-tinh-lai-va-khoc-loc-tham-thiet-truoc-khi-hoa-tang-2.html

Đọc thêm: Lᴀ̀ᴍ ɢᴀ́ɪ ʙᴀ́ɴ ʜᴏᴀ 20 ɴᴀ̆ᴍ, ǫᴜᴀ đᴇ̂ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ 16.000 đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ sᴀ̆́ᴘ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴜ̛̣ᴄ

Cᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ ᴋʜᴜ̛́ ʙɪ̣ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂ ᴛʀᴀ́ɴʜ, ᴘʜᴇ̂ ᴘʜᴀ́ɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ U40 ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴛʀᴏ̣ɴ ᴠᴇ̣ɴ sᴀᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ʟᴀ̂̀ᴍ ʟᴏ̂̃ɪ.Asʜʟᴇʏ Cʟᴀʀᴋ Hᴜꜰꜰᴍᴀɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʜᴀ̀ɴʜ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴍᴀ̣ɪ ᴅᴀ̂ᴍ, ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ ᴄᴏ̂ đᴀ̃ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴇ̂̀ ɢᴏ́ᴄ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴅᴜ̛̣ đɪ̣ɴʜ sᴀ̆́ᴘ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜɪ sᴀ̆́ᴘ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ.

‘Tᴏ̂ɪ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄʜɪ̉ đᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ đᴀɴɢ ᴄᴏ́ ᴅᴜ̛̣ đɪ̣ɴʜ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢʜᴇ̂̀ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ᴜ đᴀ́ᴏ ʜᴏ̛ɴ, ᴄᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴋʏ̃ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴏ́, đᴜ̛̀ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ ᴛʜᴏᴀ̉ɪ ᴍᴀ́ɪ ᴍᴀ̀ ʜᴀᴍ, ɴᴏ́ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ ʜᴀɪ ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɢɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ɴᴇ̂́ᴜ ᴛᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ.

Tᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴅᴀ̀ʏ đᴇ̂̉ ʟᴇ̂ɴ đᴀ̂ʏ ᴋʜᴏᴇ ᴋʜᴏᴀɴɢ ʜᴀʏ ʟᴀ̀ ᴛᴜ̛̣ ʜᴀ̀ᴏ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴇ̂́ᴛ ɴʜᴏ̛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴄᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ᴅᴀ̂̃ᴜ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴏ́ đᴀɴɢ ʟᴀ̣ᴄ ʟᴏ̂́ɪ ᴛʜɪ̀ sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɪ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ’.


Cᴏ̂ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ 20 ɴᴀ̆ᴍ ǫᴜᴀ
Vᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴄᴏɴ sᴏ̂́ 16.000 ʙᴀ̣ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴏ̂̉ɪ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ đᴀ̃ ‘ʙᴀ́ɴ ʜᴏᴀ’ sᴜᴏ̂́ᴛ 20 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢᴀ̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂ɴ. Tʀᴀ́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ɢɪᴇ̀ᴍ ᴘʜᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, Asʜʟᴇʏ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴀ̆́ɴ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ:

‘Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴛᴏ̂ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴍᴀ̀ᴜ ʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴀɪ ᴍᴀ̀ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ ᴋʜᴜ̛́ ᴛʜᴇ̂ ᴛʜᴀ̉ᴍ ᴠᴀ̀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴄʜᴜ̛́, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴋʜᴀ́ᴄ ʜᴏ̛ɴ, ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ đᴀ̃ ǫᴜᴀ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ, ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ʏᴇ̂ᴜ ᴠᴀ̀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ́ɪ ᴀ̂́ᴍ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄʜɪ̉ɴʜ’.

Asʜʟᴇʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴀ̂̀ɴ ɴɢᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴀ́ ᴋʜᴜ̛́ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ sᴀ̆́ᴘ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ TɪᴋTᴏᴋ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ.

Cᴏ̂ đᴀ̃ ᴋᴇ̂̉ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴏɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ ʜᴀɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʏ̉ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢʜᴇ̂̀, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙɪ̣ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴛɪ̉ɴʜ ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴠᴇ̂̀ đᴇ̂ᴍ, ᴄᴏ̂ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪᴀ̉ᴍ ʜᴀᴍ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ́ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴀɪ đᴏ́ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʟᴏ̀ɴɢ.

‘Tᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ ᴋʜᴜ̛́ ʙᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̉ᴏ, ᴛᴏ̂ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴏ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ, ᴛᴏ̂ɪ xᴀ ʟᴀ́ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ, ʙᴀ̀ɪ xɪ́ᴄʜ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Nʜᴜ̛ɴɢ đᴏ́ đᴀ̃ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ᴄᴀɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʙᴀ́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ sɪᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ̣. Tᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛́ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴀɪ ʟᴀ̂̀ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ǫᴜᴀ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đᴇ̂̉ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏ̂́ᴛ ʜᴏ̛ɴ.

Tᴏ̂ɪ ʜᴀ̀ɪ ʟᴏ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀, ᴛᴏ̂ɪ sᴀ̆́ᴘ ʟᴀ̂́ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛̀ɪ. Aɴʜ ᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ʜᴏᴀ̀ɴ ʜᴀ̉ᴏ, ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴜ̛ɴɢ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ᴛʀᴀ̂ɴ ǫᴜʏ́ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ.

Cᴏ̀ɴ ɢɪ̀ ʜᴏ̛ɴ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴜᴏ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙᴀ̣ɴ, ʙᴇ̂ɴ ʙᴀ̣ɴ, ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴏ́ xᴀ̂́ᴜ xᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ đɪ ᴄʜᴀ̆ɴɢ ɴᴜ̛̃ᴀ’ – ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

Theo: https://webgiaitri.vn/lam-gai-ban-hoa-20-nam-qua-dem-voi-16-000-dan-ong-nguoi-phu-nu-van-duoc-chong-sap-cuoi-yeu-chieu-het-muc.html

Related Articles

Back to top button