Uncategorized

T͟ʀ͟ᴀ̉͟͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ́͟͟ ͟đ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴛ͟ ͟ᴠ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴅ͟ᴜ̀͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟͟͟ᴍ͟ ͟ᴋ͟ᴇ́͟͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟ʟ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̣͟͟͟ɴ͟ɢ͟:͟ ͟C͟ᴏ́͟͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̃͟͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̃͟͟ɪ͟ ͟ʀ͟ᴀ͟ ͟đ͟ɪ͟

H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼u̼â̼n̼,̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼
̼
̼L̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼x̼ứ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

 Thay đổi màu tóc là niềm yêu thích của nhiều người. (Ảnh: Sở Y tế Nam Định)
T̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼
̼
̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼
̼
̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼Q̼Q̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼m̼ẩ̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼t̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ị̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ẩ̼n̼ ̼n̼g̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼o̼,̼ ̼k̼h̼ạ̼c̼ ̼đ̼ờ̼m̼,̼ ̼h̼e̼n̼ ̼s̼u̼y̼ễ̼n̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼

 Thông tin được đăng tải trên trang QQ. (Ảnh: Chụp màn hình)
T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼Q̼Q̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼)̼
̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼C̼T̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼”̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼k̼ẽ̼”̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼.̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼.̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼
̼
̼T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼.̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼ư̼a̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ở̼.̼

 Trong thuốc nhuộm chứa nhiều loại hóa chất không tốt cho sức khỏe. (Ảnh minh họa: Sohu)
T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼S̼o̼h̼u̼)̼
̼
̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼”̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼k̼ẽ̼”̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼R̼e̼n̼ ̼Y̼a̼n̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼H̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼(̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼h̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ơ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼e̼n̼y̼l̼e̼n̼e̼d̼i̼a̼m̼i̼n̼e̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼x̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼k̼ẽ̼.̼
̼
̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼”̼s̼ẹ̼o̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ơ̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼.̼

 Để có được một mái tóc màu độc lạ như này phải trải qua rất nhiều bước. (Ảnh minh họa: Weibo)
Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼W̼e̼i̼b̼o̼)̼
̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼
̼
̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼.̼ ̼B̼á̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼(̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼”̼s̼é̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼H̼o̼d̼g̼k̼i̼n̼
̼
̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼a̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼

Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼/̼n̼ă̼m̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼b̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼
̼
̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼6̼0̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ã̼n̼.̼

 Thuốc nhuộm tóc kém chất lượng có thể gây kích ứng da. (Ảnh minh họa: Tạp Chí Đời Sống)
T̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼a̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼T̼ạ̼p̼ ̼C̼h̼í̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼S̼ố̼n̼g̼)̼
̼
̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼u̼ ̼d̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼
̼
̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼p̼-̼p̼h̼e̼n̼y̼l̼e̼n̼e̼d̼i̼a̼m̼i̼n̼e̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼a̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼/̼n̼ă̼m̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ó̼c̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼;̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼h̼a̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼r̼ẻ̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼.̼

Related Articles

Back to top button