Uncategorized

T͟ɪ̣͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟B͟ᴏ̂̀͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟L͟ᴀ͟ɪ͟

Vᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 24/10, MXH ᴄʜᴀ̂́ɴ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ, ᴠᴏ̛́ɪ sᴜ̛̣ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴍᴏ̛̀ɪ. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́, ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄᴜ̉ᴀ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ – ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛́ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ . Aɴʜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴋʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ sᴀɪ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, ᴀɴʜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ đᴀ̃ ɴᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍ.ᴏ̂́ɪ ǫ.ᴜ.ᴀɴ ʜ.ᴇ̣̂ ᴛʀ.ᴀ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʟ.ᴜ.ᴀ̂ɴ ᴛʜ.ᴜ̛.ᴏ̛̀ɴɢ đ.ᴀ̣ᴏ ʟ.ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ, ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴏ̛̉ đᴀ̂ʏ đᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜ.ᴀ́ᴜ ʀᴜ.ᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ ɴʜᴜ̛ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴀɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ, đᴇ̂̉ ᴄʜᴇ ɢɪᴀ̂́ᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜ.ᴀ̀ɴʜ ᴠ.ɪ ʟ.ᴜ̛̀ᴀ đ.ᴀ̉ᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ, ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̉ᴏ ᴛᴀ̂ᴍ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴄʜᴏ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ, ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ đᴀ̃ sᴏᴀ̣ɴ sᴀ̆̃ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴠᴀ̀ ᴅᴀ̣ʏ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ʀᴀ sᴀᴏ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ ʜᴀʏ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ ʜᴏ̉ɪ.

Tʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴠᴇ̂̀ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ – ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ʙᴏ̉ ɴʜᴀ̀ ʀᴀ đɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ, ᴄᴏ̀ɴ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴛ.ᴏ̂́ ɴɢ.ᴜ̛.ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ ʟ.ᴏ.ᴀ̣ɴ ʟᴜ.ᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴀɴʜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴏ̂ɴɢ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ́ᴄʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴇ̉ đᴇ̣ᴘ, ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴄ.ᴏɴ ᴛ.ʀɪɴʜ ᴛɪ.ᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴏ̛̣.ɪ ᴅ.ᴜ̣ɴɢ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ đᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴄᴏ̂.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴜ̀ᴍ xᴜ̀ᴍ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ɴᴀ̀ʏ, ɴɢᴀ̀ʏ 17/4/2020, CA ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴀ̀ ɴɢᴀ̀ʏ 22/9 ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ Đᴀ̀ɪ Pʜᴀ́ᴛ ᴛʜᴀɴʜ – Tʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ ᴘʜᴀ́ᴛ sᴏ́ɴɢ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴏ́ɴɢ sᴜ̛̣ “Sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ɴᴏ̛ɪ ᴛ.ᴜ̛̣ x.ᴜ̛ɴɢ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀɪ” đᴇ̂̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ x.ᴀ́ᴄ ᴍ.ɪɴʜ.

Tʜᴇᴏ đᴏ́, ᴛᴀ̣ɪ ɴᴏ̛ɪ ᴛ.ᴜ̛̣ x.ᴜ̛ɴɢ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ ɴᴀ̀ʏ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ 18 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̛ ᴛʀᴜ́, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ 6 ᴛʀᴇ̉ đᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛᴀ̣ᴍ ᴛʀᴜ́, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̃ ᴄʜᴀ. Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ɴᴏ̛ɪ ɴᴀ̀ʏ ʟ.ᴏ̛̣ɪ ᴅ.ᴜ̣ɴɢ ᴅᴀ.ɴʜ ɴɢ.ʜɪ̃ᴀ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ, ᴄᴏ̛ ɴʜᴏ̛̃, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̛ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣ᴀ đᴇ̂̉ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ʟᴏ̀ɴɢ xᴏ́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃, ᴛʀ.ᴜ̣ᴄ ʟ.ᴏ̛̣ɪ ᴄ.ᴀ́ ɴ.ʜᴀ̂ɴ, ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴀ.ɴ ɴɪ.ɴʜ ᴛʀᴀ̣̂.ᴛ ᴛ.ᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴅ.ᴜ̛ ʟ.ᴜᴀ̣̂ɴ x.ᴀ̃ ʜ.ᴏ̣̂ɪ .

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̃ ʟᴇ̃. Đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ, ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ᴛɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ, ʙᴜ̛́.ᴄ xᴜ́.ᴄ ᴘʜ.ᴀ̉ɴ ᴜ̛́.ɴɢ.

Nᴀ̆ᴍ 2014, Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴋʜɪ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ Tʀᴀ̂ɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ “Gɪᴏ̣ɴɢ ʜᴀ́ᴛ Vɪᴇ̣̂ᴛ ɴʜɪ́”, đᴏᴀ̣ᴛ ɢɪᴀ̉ɪ Á ǫᴜᴀ̂ɴ. Tʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʜɪ ɴᴀ̀ʏ, Hᴜʏᴇ̂̀ɴ Tʀᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̣̂ đᴏ̂̀ ᴛᴜ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴛʀ.ᴇ̉ ᴍ.ᴏ̂̀ ᴄ.ᴏ̂ɪ.

Nᴀ̆ᴍ 2017 ᴄᴏ́ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̣ ɴʜᴀ̣̂ɴ “ᴛᴜ sɪ̃”, ɢᴏ̂̀ᴍ Hᴏᴀ̀ɴ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ (SN 1990) ᴠᴀ̀ Nʜᴀ̂́ᴛ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ (SN 1991) ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʜɪ ʜᴀ́ᴛ ʙᴏʟᴇʀᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̀ɪ Vɪ̃ɴʜ Lᴏɴɢ, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ɴʜᴀ̣̂ɴ “ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ”, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ “ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ” – Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ.

Tʜᴇᴏ CA Lᴏɴɢ Aɴ, ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ, đᴀ̆ɴɢ ᴛʜ.ᴏ̂ɴɢ ᴛ.ɪɴ ᴋʜ.ᴏ̂ɴɢ đᴜ́.ɴɢ s.ᴜ̛̣ ᴛʜ.ᴀ̣̂ᴛ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ sᴜ̛̣ ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ. Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ đᴏ́, ɴᴏ̛ɪ đᴀ̂ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɢ.ᴀ̂ʏ ᴍ.ᴀ̂́ᴛ ᴀ.ɴ ɴ.ɪɴʜ ᴛʀ.ᴀ̣̂ᴛ ᴛ.ᴜ̛̣ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴄᴏ́ ᴅ.ᴀ̂́ᴜ ʜɪ.ᴇ̣̂ᴜ ʟ.ᴏ̛̣ɪ ᴅ.ᴜ̣ɴɢ ᴛ.ᴏ̂ɴ ɢɪ.ᴀ́ᴏ đ.ᴇ̂̉ ᴛʀ.ᴜ̣ᴄ ʟ.ᴏ̛̣ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ đᴜ́ɴɢ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜᴀɪ ʙᴀ́ᴏ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ, ʟᴜ̛ᴜ ᴛʀᴜ́…

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴛᴜ̛̀ đᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ 2020, ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ᴛɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ đᴀ̃ ᴛʜᴀʏ đᴏ̂̉ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ “Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” ᴛʜᴀ̀ɴʜ “Tʜɪᴇ̂̀ɴ ᴀᴍ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣”. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀɴɢ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴄᴜ̛.ᴏ̛̃ɴɢ ᴄ.ʜᴇ̂́ ᴄ.ᴀ́ᴄʜ ʟ.ʏ đᴇ̂̉ ᴘʜ.ᴏ̀ɴɢ ɴɢ.ᴜ̛̀ᴀ Cᴏᴠɪᴅ-19, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴜ̛.ᴏ̛̣ᴛ ʙ.ɪᴇ̂ɴ ɢ.ɪᴏ̛́ɪ ᴛʀ.ᴀ́ɪ ᴘʜ.ᴇ́ᴘ đᴇ̂́ɴ đᴀ̂ʏ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ ʙ.ᴇ̣̂ɴʜ ᴅɪ.ᴇ̂̃ɴ ʙɪ.ᴇ̂́ɴ ᴘʜ.ᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣.ᴘ.

Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴛᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴅᴏ Bᴀɴ ᴛʀɪ̣ sᴜ̛̣ Gɪᴀ́ᴏ ʜᴏ̣̂ɪ Pʜᴀ̣̂ᴛ ɢɪᴀ́ᴏ ᴛɪ̉ɴʜ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ sɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴜ sɪ̃ Pʜᴀ̣̂ᴛ ɢɪᴀ́ᴏ, ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴀɴɢ ᴛɪ́.ɴʜ ᴄʜ.ᴀ̂́ᴛ ʟ.ᴏ̛̣ɪ ᴅ.ᴜ̣ɴɢ ʜ.ɪ̀ɴʜ ᴛ.ʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴜ sɪ̃ Pʜᴀ̣̂ᴛ ɢɪᴀ́ᴏ đᴇ̂̉ ʟᴜ̛̀.ᴀ ɢ.ᴀ̣ᴛ ʟᴏ̀.ɴɢ ᴛ.ɪɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴘ.ʜᴀ̣̂ᴛ ᴛ.ᴜ̛̉ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴛʀ.ᴜ̣ᴄ ʟ.ᴏ̛̣ɪ.

Đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ Pʜᴀ̣ᴍ Tʜᴀɴʜ Tᴀ̂ᴍ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, sᴀ̆́ᴘ ᴛᴏ̛́ɪ CA Lᴏɴɢ Aɴ ᴠᴀ̀ Đᴀ̀ɪ Pʜᴀ́ᴛ ᴛʜᴀɴʜ – Tʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴛɪ̉ɴʜ sᴇ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ 2 ᴘʜᴏ́ɴɢ sᴜ̛̣ ɴᴏ́ɪ ʀᴏ̃ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ.

Ôɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ (SN 1932, ǫᴜᴇ̂ Aɴ Gɪᴀɴɢ, ɴɢᴜ̣ Qᴜᴀ̣̂ɴ 6), ᴛᴜ̛̣ ᴘʜᴏɴɢ ʟᴀ̀ Hᴏᴀ̀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Tʜɪ́ᴄʜ Tᴀ̂ᴍ Đᴜ̛́ᴄ ʜᴀʏ “ᴛʜ.ᴀ̂̀ʏ ᴏ̂.ɴɢ ɴ.ᴏ̣̂ɪ”. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Sɪɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ᴛʜᴇ̂ᴍ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ʟ.ᴏ.ᴀ̣ɴ ʟ.ᴜ.ᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ.ɴ ɢ.ᴀ́ɪ ʀᴜ.ᴏ̣̂ᴛ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ Tʀᴀ̂ɴ, Hᴜʏᴇ̂̀ɴ Tʀᴀɴɢ, sɪɴʜ ʀᴀ ʙᴇ́ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Mɪɴʜ Tʀɪᴇ̂́ᴛ.

Cʜᴜ̛ᴀ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴏ̛̉ đᴏ́, ᴄᴏɴ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ, ᴄᴏ́ ɪ́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ 3 ᴛʜᴇ̂́ ʜᴇ̣̂ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ đᴀɴɢ ᴄʜᴜɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴄ.ᴜ̀ɴ.ɢ ᴍ.ᴇ̣ ʀ.ᴜ.ᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀ̣ɪ Tʜɪᴇ̂̀ɴ ᴀᴍ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣.

Ôɴɢ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴘʜ.ᴀ̣̂ᴛ s.ᴏ̂́ɴɢ, ɴʜ.ᴀ̀ ᴛɪ.ᴇ̂ɴ ᴛ.ʀɪ, ʙ.ᴀ̣̂ᴄ ɴʜ.ᴀ̂ɴ ᴛ.ᴀ̀.ɪ ʜ.ɪᴇ̂́ᴍ ᴄᴏ́. Nɢᴏᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴇ̂́ ʜᴇ̣̂ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴜɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ, ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜ.ᴇ̀ᴏ ᴋ.ᴇ́ᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜ.ɪ.ᴇ̂́ᴜ ɴ.ᴜ̛̃ ʟ.ᴀ̣ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ. Nᴇ̂́ᴜ ɴʜᴜ̛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ɴɪᴇ̂ɴ 90, ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴀ́ᴄ ɢ.ᴏᴀ́ ᴘ.ʜ.ᴜ̣, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ʙ.ᴀ̀ ɢ.ɪᴀ́ ᴏ̛̉ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tᴀ̂ʏ đᴇ̂̉ đᴜ̛ᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜ.ᴜɴɢ s.ᴏ̂́ɴɢ ᴄ.ᴜ̀ɴɢ, ᴛʜɪ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜ.ᴜ̣ ɴ.ᴜ̛̃ ᴛʀ.ᴇ̉.

Đᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ ᴛʜ.ᴏ.ᴀ́ᴛ ᴋʜᴏ̉ɪ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ: “Ôɴɢ ᴀ̂́ʏ ʙ.ᴀ̆́.ᴛ ᴍ.ᴀ̂́.ʏ ʙ.ᴀ̀ đᴀɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴛɪ̀.ᴍ ᴘʜ.ᴜ̣ ɴ.ᴜ̛̃ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜ̀ᴀ, ɴɢ.ᴜ̛.ᴏ̛̀ɪ ᴛʜ.ᴀ̂.ɴ ʜᴀʏ ᴅ.ᴏ̀.ɴɢ ʜᴏ̣ ɢɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ᴍɪ.ᴇ̂̃ɴ ʟᴀ̀ ᴘ.ʜᴜ̣ ɴ.ᴜ̛̃, ᴛʀ.ᴇ̉, đᴇ̣.ᴘ ʟᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴜ̛.ᴜ ᴛ.ɪᴇ̂ɴ ᴄ.ʜᴏ ᴠ.ᴇ̂̀ ᴛ.ᴜ”, ɴʜ.ᴀ̆̀ᴍ ʙɪ.ᴇ̂́ɴ ᴛ.ᴀ̂́ᴛ ᴄ.ᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ đᴀɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɴ Vɪᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ “ᴄ.ᴀ́ɪ ᴍ.ᴀ́ʏ s.ɪɴʜ s.ᴀ̉ɴ”.

Nguồn: https://vietgiaitri.com/su-that-noi-da-ga-ve-tinh-that-bong-lai-khong-phai-co-so-tho-tu-nguoi-sinh-song-co-cung-huyet-thong-20211025i6115308/

Related Articles

Back to top button