Uncategorized

TPHCM: Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ʙᴇ̂́ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ

Tʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ, ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ 2 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đᴀɴɢ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀, ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴏ̂̀ɴɢ đɪ, ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ ᴠᴏ̛́ɪ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ.

Tᴏ̂́ɪ 19-10, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ P.Pʜᴜ́ Hᴜ̛̃ᴜ, TP.Tʜᴜ̉ Đᴜ̛́ᴄ, TPHCM đᴀɴɢ ᴛʀɪ́ᴄʜ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ, ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ, ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ́ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴀ̣ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀, ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʙᴏ̂̀ɴɢ 1 ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ đᴀ́ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Tʜᴇᴏ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 14 ɢɪᴏ̛̀ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ᴛᴇ̂ɴ Đᴀ̣̆ɴɢ Nʜᴜ̛ M.K (2 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʀᴜ́ᴄ Mᴀɪ (46 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴏ̂́ 20, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Pʜᴜ́ Hᴜ̛̃ᴜ, TP Tʜᴜ̉ Đᴜ̛́ᴄ. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʟᴀ̂́ʏ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴜᴏ̂́ɴɢ.

Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ

Vᴀ̀ɪ ɢɪᴀ̂ʏ sᴀᴜ, ʙᴀ̀ Mᴀɪ ɴɢʜᴇ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʜᴇ́ᴛ ʟᴏ̛́ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴀ̣ʏ ʟᴇ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ đᴀɴɢ ᴏ̂ᴍ ᴄʜᴀ́ᴜ K, ʙᴀ̀ Mᴀɪ ʟɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀᴏ ᴛᴏ̛́ɪ ɴᴀ̆́ᴍ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ M ɢɪᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̣ɪ. Tʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɢɪᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀʏ, ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴀ̀ Mᴀɪ ɴɢᴀ̃ xᴜᴏ̂́ɴɢ ɴᴇ̂̀ɴ.

Rᴀ̂́ᴛ ᴍᴀʏ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴄʜɪ̣ Tʜᴀ̉ᴏ đᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴏ́ᴄ ᴏ̛̉ ᴋᴇ̂́ ʙᴇ̂ɴ đɪ ɴɢᴀɴɢ ǫᴜᴀ ɴᴇ̂ɴ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴋɪᴀ ʙᴏ̉ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ʟᴀ̣ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴇ̂ɴ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴛᴀ̂̉ᴜ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ.

Tʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ.

Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴇɴ ᴋʜɪᴇ̂́ᴘ ᴠɪ́ᴀ. Rᴀ̂́ᴛ ᴍᴀʏ ʙᴀ̀ Mᴀɪ ᴄʜɪ̉ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴇ̣. Tʜᴇᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀, ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̛̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏ́ᴀ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴏ̀ɴ ᴛᴀʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̛̉ ᴄʜᴏ̂́ᴛ, ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴄʜᴀ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ K ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ɴʜᴜ̛ɴɢ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴀʏ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

‘Nᴏ́ đᴀ́ɴʜ ʙᴀ̀ (ʙᴀ̀ Mᴀɪ-PV) đᴀᴜ ǫᴜᴀ́ ʙᴀ̀ ᴄʜᴏᴀ́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ ʟᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜᴏ̂ɴ, ɢɪᴏ̛̀ ʙᴀ̀ ᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̀ɴ ᴇ̂ ᴀ̂̉ᴍ ᴄᴀ́ɪ đᴀ̂̀ᴜ. Cᴜ̃ɴɢ ᴍᴀʏ ᴄʜɪ̣ Tʜᴀ̉ᴏ đɪ ǫᴜᴀ ɴᴇ̂ɴ ɴᴏ́ ᴄʜᴀ̣ʏ’, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ.

Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ɢʜɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ʙᴀ̀ Mᴀɪ.

Nʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ, ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ, ᴛʀɪ́ᴄʜ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ đᴇ̂̉ ᴛʀᴜʏ xᴇ́ᴛ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ.

Cᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ, ᴅᴏ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ɴʜᴀɴʜ, ɴᴇ̂ɴ ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ́ 1 ʜᴀʏ 2 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ᴄʜɪ̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴘʜᴏ́ɴɢ xᴇ đɪ.

Hɪᴇ̣̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

Theo: https://netnews.vn/TPHCM-Dieu-tra-vu-nguoi-la-mat-vao-nha-be-be-trai-duoc-ba-ngoai-cuu-kip-thoi-thoi-su-1-16-2797277.html

Đọc thêm: Tʜᴇ̂ᴍ 1 ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ʙɪ̣ ʙᴏ̉ ʀᴏ̛ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̂̉ɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴏɴɢ đᴇ̂ᴍ ᴏ̛̉ Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ

Tʀᴜ̛ᴀ 24/9, ᴏ̂ɴɢ Hᴏᴀ̀ɴɢ Vᴀ̆ɴ Sᴀ̂ᴍ, Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND xᴀ̃ Nᴀᴍ Tʜᴀ̀ɴʜ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ, Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ʙɪ̣ ʙᴏ̉ ʀᴏ̛ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̂̉ɴɢ ɴʜᴀ̀.

Bᴇ́ ᴛʀᴀɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ đᴇ̂ᴍ ᴛᴏ̂́ɪ ᴏ̛̉ xᴀ̃ Nᴀᴍ Tʜᴀ̀ɴʜ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ). (Ảɴʜ: Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ)

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 01ʜ sᴀ́ɴɢ 23/9, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ xᴏ́ᴍ Lᴀ̂ᴍ Xᴜʏᴇ̂ɴ (ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ xᴀ̃ Nᴀᴍ Tʜᴀɴʜ) ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 1 ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ʟᴀ̀ɴ (ɢɪᴏ̉) ɴʜᴜ̛̣ᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̂̉ɴɢ ɴʜᴀ̀, ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛ ʙɪ̉ᴍ, sᴜ̛̃ᴀ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴍᴜ̃.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ đᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ, sᴀᴜ đᴏ́ ʙᴀ́ᴏ ʟᴇ̂ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.Qᴜᴀ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 3 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴᴀ̣̆ɴɢ 3,4ᴋɢ, sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴏ̂̉ɴ đɪ̣ɴʜ.

‘Cʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ, ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴏ̛̉ Tʀᴀ̣ᴍ Y ᴛᴇ̂́ xᴀ̃, ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ʀᴏ̣̂ɴɢ ʀᴀ̃ɪ đᴇ̂̉ ᴛɪ̀ᴍ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́’, ᴏ̂ɴɢ Sᴀ̂ᴍ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 16ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 21/9, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ xᴏ́ᴍ 6, xᴀ̃ Lɪᴇ̂ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ, Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ) đɪ ʜᴀ́ɪ ʀᴀᴜ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ʙᴏ̣ᴄ ᴍᴀ̀ᴜ đᴇɴ, ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ᴋʜᴀ́ᴜ ᴋʜɪ̉ɴʜ ɴᴀ̣̆ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 3ᴋɢ, ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴅᴀ̂ʏ ʀᴏ̂́ɴ ʙᴇ̂ɴ ʟᴇ̂̀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Hɪᴇ̣̂ɴ, ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ xᴀ̃ Lɪᴇ̂ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀɴɢ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ, ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ, ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ.

Theo: https://netnews.vn/Them-1-be-trai-bi-bo-roi-truoc-cong-nha-trong-dem-o-Nghe-An-thoi-su-1-0-2776311.html

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button