Uncategorized

M̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼

C̼à̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼t̼ở̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼
̼G̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼â̼n̼ ̼x̼á̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼.̼(̼ ̼5̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼,̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ù̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼ă̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼g̼ộ̼i̼,̼ ̼x̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼”̼đ̼i̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼…̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼…̼

N̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼.̼
̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼g̼ằ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼a̼i̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼í̼ ̼n̼h̼í̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼ N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼…̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼b̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ẹ̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼o̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼o̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼”̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ù̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ H̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼é̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ứ̼t̼.D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼.

̼L̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼
T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼T̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼h̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ề̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼ ̼t̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼.̼ K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼6̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ử̼i̼:̼ ̼“̼T̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ó̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼!̼”̼.̼ D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼C̼.̼ ̼B̼à̼ ̼C̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼:̼ ̼“̼C̼ứ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼.̼.̼.̼”̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ T̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ó̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼n̼ắ̼p̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼à̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼â̼y̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

T̼u̼y̼ế̼t̼-̼ ̼v̼ợ̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ù̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ ̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼à̼ ̼C̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼”̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼1̼0̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼.̼.̼.̼b̼õ̼ ̼g̼h̼é̼t̼!̼
̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼

Theo: https://newzhours.com/m%cc%bca%cc%bcn%cc%bc-%cc%bcr%cc%bco%cc%bc-%cc%bcv%cc%bco%cc%bc-%cc%bcg%cc%bci%cc%bcu%cc%bcp%cc%bc-%cc%bcc%cc%bch%cc%bco%cc%bcn%cc%bcg%cc%bc-%cc%bcd%cc%bco%cc%bcn%cc%bcg%cc%bc-%cc%bc2%cc%bc-%cc%bcc/

Related Articles

Back to top button