Uncategorized

Pʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ: Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ “ɴɢᴀ̂̀ᴍ” ᴍᴜᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ PCR ᴛᴜ̛̀ ʟᴀ̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19?

Bᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴜᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴏ̣̂ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ PCR ɢɪᴀ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ Cᴏᴠɪᴅ-19 đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴛᴀ̣ɪ Vᴜ̃ Hᴀ́ɴ (ᴛɪ̉ɴʜ Hᴏ̂̀ Bᴀ̆́ᴄ, Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ).

Trung Quốc mua nhiều thiết bị xét nghiệm PCR từ lâu trước khi công bố dịch Covid-19? - ảnh 1

Lᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̂̃ᴜ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴛᴀ̣ɪ Vᴜ̃ Hᴀ́ɴ (ᴛɪ̉ɴʜ Hᴏ̂̀ Bᴀ̆́ᴄ, Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ)

Tʜᴇᴏ ᴛᴏ̛̀ Nɪᴋᴋᴇɪ Asɪᴀ ɴɢᴀ̀ʏ 5.10 ᴅᴀ̂̃ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Iɴᴛᴇʀɴᴇᴛ 2.0 (Úᴄ), ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴜᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴏ̣̂ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ PCR ᴛᴀ̣ɪ ᴛɪ̉ɴʜ Hᴏ̂̀ Bᴀ̆́ᴄ đᴀ̃ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴠᴏ̣ᴛ ᴛᴜ̛̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴠɪʀᴜs SARS-CᴏV-2 đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 67,4 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴇ̣̂ (238 ᴛɪ̉ đᴏ̂̀ɴɢ) đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴏ̣̂ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ PCR ᴛᴀ̣ɪ Hᴏ̂̀ Bᴀ̆́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2019, ɢᴀ̂̀ɴ ɢᴀ̂́ᴘ đᴏ̂ɪ sᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴀ̆ᴍ 2018. Đᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴜᴀ ɢɪᴀ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 5.2019.

Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Iɴᴛᴇʀɴᴇᴛ 2.0 ᴛʜᴜ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ ᴅᴜ̛̃ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴀɴɢ ᴡᴇʙ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ɢᴏ́ɪ ᴛʜᴀ̂̀ᴜ ᴍᴜᴀ sᴀ̆́ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴏ̛̉ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ. Đᴏ̣̂ɪ ɴɢᴜ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ ɢᴏ̂̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴜ̛̣ᴜ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ Mʏ̃, Aɴʜ, Úᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴍᴜᴀ ᴅᴏ̂̀ɴ ᴅᴀ̣̂ᴘ ᴛᴇsᴛ PCR ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴀ Cᴏᴠɪᴅ-19 đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ?

Bᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ɴᴏ̂̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ᴠɪʀᴜs SARS-CᴏV-2. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, Bᴏ̣̂ Nɢᴏᴀ̣ɪ ɢɪᴀᴏ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ đᴀ̃ ʙᴀ́ᴄ ʙᴏ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ.

PCR, ᴛᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴄʜᴜᴏ̂̃ɪ ᴘᴏʟʏᴍᴇʀᴀsᴇ, ʟᴀ̀ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴜ̀ɴɢ đᴇ̂̉ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ sᴜ̛̣ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̣ ɢɪᴇɴ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴜ̛́ɴɢ ᴅᴜ̣ɴɢ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ Cᴏᴠɪᴅ-19.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴍᴜᴀ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴘʜᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̂ʏ ʟᴀɴ ᴛᴀ̣ɪ Vᴜ̃ Hᴀ́ɴ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʟᴀ̂ɴ ᴄᴀ̣̂ɴ.

Cᴀ́ᴄ đᴏ̛ɴ đᴀ̣̆ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛᴀ̆ɴɢ ɢᴀ̂́ᴘ đᴏ̂ɪ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ, ᴛᴀ̆ɴɢ ɢᴀ̂́ᴘ 5 ʟᴀ̂̀ɴ ᴛᴀ̣ɪ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ Kɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ Pʜᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛̀ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣̂ᴛ (CDC), ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̆ɴɢ 10 ʟᴀ̂̀ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ. Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đᴏ́, đᴏ̛ɴ ᴍᴜᴀ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̉ᴍ ʜᴏ̛ɴ 10%.

Dᴜ̛̃ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴍᴜᴀ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ sᴜ̛̣ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴠᴏ̣ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 5, đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ̂ɴ ᴍᴜᴀ ᴄᴜ̉ᴀ CDC ᴠᴀ̀ Qᴜᴀ̂ɴ Gɪᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ́ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ (PLA).

“Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛɪɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂ᴜ ɢɪᴀ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ 5 ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̛̉ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʟᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ”, ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ.

Cᴀ́ᴄ đᴏ̛ɴ ᴍᴜᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 7 đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɴɢ 10 ᴛʀᴏɴɢ ɴᴀ̆ᴍ 2019, đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ Kʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ Vᴜ̃ Hᴀ́ɴ. Vɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴄʜɪ 8,92 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴇ̣̂ đᴇ̂̉ ᴍᴜᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴏ̣̂ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ PCR ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2019, ɢᴀ̂́ᴘ 8 ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́.

Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴜɴɢ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴᴏ́ɪ Cᴏᴠɪᴅ-19 xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴏ̛̉ Mʏ̃

Cᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴄᴏ̂ɴɢ đᴏ́ɴɢ ᴠᴀɪ ᴛʀᴏ̀ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴜ̛́ɴɢ ᴘʜᴏ́ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴍᴏ̛́ɪ.

Mᴏ̂́ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ “ɢɪᴀ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴍᴜᴀ ʜᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴜ̛ ɢᴀ̆́ɴ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴠᴇ̂̀ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴛᴀ̣ɪ ᴛɪ̉ɴʜ Hᴏ̂̀ Bᴀ̆́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2019”, ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ. “Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴀᴏ đᴏ̣̂ ʀᴀ̆̀ɴɢ đᴀ̣ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ xᴀ̉ʏ ʀᴀ sᴏ̛́ᴍ ʜᴏ̛ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ sᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ [WHO] ᴠᴇ̂̀ Cᴏᴠɪᴅ-19”, ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ.

Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ WHO ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ Cᴏᴠɪᴅ-19 đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 8.12.2019. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣ɪ Mʏ̃ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠɪʀᴜs đᴀ̃ ʟᴀ̂ʏ ʟᴀɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ᴠɪʀᴜs ʀᴏ̀ ʀɪ̉ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜɪ́ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ.

Theo: https://thanhnien.vn/trung-quoc-mua-nhieu-thiet-bi-xet-nghiem-pcr-tu-lau-truoc-khi-cong-bo-dich-covid-19-post1387050.html

Related Articles

Back to top button