Uncategorized

Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴏ̛ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴜᴏ̂̉ɪ Tʀᴇ̉ Oɴʟɪɴᴇ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM đᴀ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Mɪɴʜ Hᴜ̛ɴɢ (ᴄᴀ sɪ̃ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ) ᴛᴏ̛́ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ.

Công an TP.HCM chuyển đơn của Đàm Vĩnh Hưng tới Công an Bình Dương - Ảnh 1.

Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về việc chuyển đơn tố cáo của ông Đàm Vĩnh Hưng cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền

Tʜᴇᴏ đᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 1-9-2021, ᴏ̂ɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Mɪɴʜ Hᴜ̛ɴɢ (ᴛᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ sɪ̃ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ) đᴀ̃ ᴄᴏ́ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ xᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣ ɴʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ, ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɢᴜ̛̉ɪ đᴇ̂́ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 4-10, đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Tɪᴇ̂́ɴɢ Hᴀ́ᴛ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ sɪ̃ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ Tᴜᴏ̂̉ɪ Tʀᴇ̉ Oɴʟɪɴᴇ đᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Hᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ.

Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ɴᴏ̣̂ᴘ đᴏ̛ɴ đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴏ̂ɴɢ Hᴜ̛ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ᴏ. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀɴɢ ᴄʜᴏ̛̀ ᴘʜᴀ̉ɴ ʜᴏ̂̀ɪ ᴛᴜ̛̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Vᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ʀᴀ̀ sᴏᴀ́ᴛ… ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴀ̣̆ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴀ sɪ̃ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴄʜᴜ̛ᴀ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 17-9, Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ – Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ “Mᴀɴɢ sᴀᴏ ᴋᴇ̂ ʀᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ” ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴀ̣ɪ Vɪᴇᴛᴄᴏᴍʙᴀɴᴋ, ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ, ʙᴏ̂ɪ ɴʜᴏ̣ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣, ʙɪ̣ᴀ đᴀ̣̆ᴛ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ.

Đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Tɪᴇ̂́ɴɢ Hᴀ́ᴛ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜɪ́ᴀ ᴄᴀ sɪ̃ ᴄʜᴜ̛ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ᴛʀᴇ̂ɴ. Đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜᴀɴ Lᴀᴡ Vɪᴇᴛɴᴀᴍ, ᴠᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ɴᴏ̣̂ᴘ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɴ ʜᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴏ ʜᴏ̣ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ́ đᴏ̛ɴ ɴᴀ̀ʏ.

Nguồn: https://tuoitre.vn/cong-an-tp-hcm-chuyen-don-cua-dam-vinh-hung-toi-cong-an-binh-duong-20211004163439317.htm?

H’Hen Niê kêu gọi từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng trao học bổng cho học sinh mồ côi vì COVID-19

TTO – H’Hen Niê lần đầu kêu gọi từ thiện; Đàm Vĩnh Hưng trao học bổng cho học sinh mồ côi vì COVID-19; Ưng Hoàng Phúc ra MV ‘Lật mặt’; Đức Phúc, Cris Phan tham gia tập 2 ‘Running Man Vietnam’… là những tin được quan tâm ngày 25-9.

HHen Niê kêu gọi từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng trao học bổng cho học sinh mồ côi vì COVID-19 - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Đức Phúc, Ưng Hoàng Phúc, H’Hen Niê

* Mặc tranh cãi, H’Hen Niê chọn kêu gọi từ thiện

Hoa hậu H’Hen Niê vừa có buổi livestream đấu giá bộ trang sức ngọc trai và kêu gọi quyên góp từ nhà hảo tâm để có tiền mua sách cho trẻ em nghèo ở Đắk Lắk.

Lần đầu tiên đứng ra kêu gọi từ thiện bằng số tài khoản cá nhân, H’Hen Niê chia sẻ cô cũng cảm thấy lo lắng và hy vọng sự rõ ràng, minh bạch trong cách làm của mình sẽ làm mọi người yên tâm.

HHen Niê kêu gọi từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng trao học bổng cho học sinh mồ côi vì COVID-19 - Ảnh 2.

H’Hen Niê tại buổi livestream đấu giá

Kết quả buổi đấu giá, người mẫu Bùi Quỳnh Hoa mua ủng hộ với 100 triệu đồng. Cùng với nhiều nhà hảo tâm khác, H’Hen Niê nhận được tổng số tiền là hơn 179 triệu đồng.

Hoa hậu cho biết Hội đồng Đội tỉnh Đắk Lắk sẽ chịu trách nhiệm phân bổ sách giáo khoa quyên góp được cho các em thiếu nhi khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trong livestream, H’Hen Niê khẳng định sẽ rút kinh nghiệm từ các anh chị đi trước để quá trình gây quỹ rõ ràng, minh bạch. Đồng thời, cô sẽ sao kê rõ ràng phần thu cũng như giấy tờ, hóa đơn mua hàng rồi cập nhật trên trang cá nhân để mọi người cùng nắm.

* Đàm Vĩnh Hưng đến nhà trao học bổng cho học sinh mồ côi vì COVID-19

Đàm Vĩnh Hưng vừa đến nhà trao học bổng cho những học sinh mất người thân vì dịch COVID-19.

HHen Niê kêu gọi từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng trao học bổng cho học sinh mồ côi vì COVID-19 - Ảnh 3.

Đàm Vĩnh Hưng đến tận nhà trao học bổng cho các học sinh mồ côi vì COVID-19

Trước đó, anh đã thông báo về việc nhận lo tiền học cho 100 em hết lớp 12, với tổng số tiền là 1,8 tỉ trong 6 năm.

Ca sĩ chia sẻ: “Khó mà liệt kê hết những thiệt hại nặng nề do COVID-19 gây ra, nhưng nỗi đau mất cha mẹ khiến các con phải bơ vơ trong giai đoạn này thật sự khiến chúng ta ai cũng rất đau lòng”.

* Chiến dịch về thời trang TikTok FashUP 2021 thu hút giới TikToker

Sau 1 tháng khởi động, chiến dịch đã nhận về hơn 2.200 video dự thi, thu hút hơn 2,7 tỉ lượt xem trên TikTok.

Khép lại vòng sơ tuyển, ban tổ chức đã lựa chọn ra 200 thí sinh xuất sắc nhất từ 4 lĩnh vực gồm: làm đẹp, người mẫu, phối đồ thời trang, thiết kế thời trang để chính thức bước vào bán kết.

HHen Niê kêu gọi từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng trao học bổng cho học sinh mồ côi vì COVID-19 - Ảnh 4.

Cuộc thi ghi hình thực tế trên nền tảng trực tuyến

Tại đây, các thí sinh sẽ được chia thành 50 đội. Mỗi đội 4 thành viên đến từ những lĩnh vực khác nhau, cùng thực hiện một đoạn video ngắn với nội dung “cú tung biến hình”. Để tiến vào chung kết, từng thí sinh phải thuyết trình về bài thi, chia sẻ thông điệp muốn truyền tải.

Là chiến dịch tìm kiếm và tôn vinh các nhà sáng tạo nội dung tài năng trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang tại Việt Nam, TikTok FashUP 2021 mong muốn mang đến một không gian cạnh tranh lành mạnh, giúp giới trẻ khẳng định bản thân, đồng thời thể hiện ngôn ngữ thời trang một cách sáng tạo.

* Ưng Hoàng Phúc ra MV Lật mặt

Ưng Hoàng Phúc vừa phát hành MV Lật mặt, ca khúc do nhạc sĩ nổi tiếng dòng dân ca quê hương Sơn Hạ sáng tác, sản xuất bởi Đoàn Minh Vũ

Không kịch tính như nhan đề sản phẩm thể hiện, Lật mặt mang thông điệp về niềm tin, hạnh phúc, cũng như lời động viên dành cho mọi người giữa cuộc sống nhiều mệt mỏi, khó khăn.

Lật mặt thuộc thể loại pop rock, cho thấy sự thay đổi rõ rệt hơn trong âm nhạc của Ưng Hoàng Phúc khi chọn một chủ đề về nhân sinh, thay vì nhiều ca khúc tình yêu đôi lứa như trước đây.

* Đức Phúc, Cris Phan là khách mời của tập 2 Running Man Vietnam

Nhà sản xuất Running Man Vietnam mùa 2 vừa giới thiệu 2 khách mời sẽ tham gia tập tiếp theo của chương trình: ca sĩ Đức Phúc và streamer Cris Phan.

HHen Niê kêu gọi từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng trao học bổng cho học sinh mồ côi vì COVID-19 - Ảnh 6.

Đức Phúc chia sẻ hình ảnh ca sĩ tham gia tập 2

Trước đó, Đức Phúc và Cris Phan từng “gây bão” mạng xã hội với sự hài hước, duyên dáng khi tham gia một số chương trình truyền hình thực tế.

Running Man Vietnam – Chơi là chạy tập 2 sẽ lên sóng lúc 20h30 ngày 26-9 trên kênh HTV7.

Related Articles

Back to top button