Uncategorized

ɢ͟ɪ͟ớ͟ɪ͟ ͟Ѕ͟ʜ͟ᴏ͟ᴡ͟ʙ͟ɪ͟ᴢ͟ ͟᙭ó͟ᴛ͟ ͟᙭ᴀ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ậ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟п͟ ͟ᴛ͟ᴀ͟ɴ͟ɢ͟ ͟Ѕ͟ự͟ ͟

N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼6̼ ̼ở̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼K̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼1̼ ̼v̼à̼ ̼S̼à̼i̼ ̼g̼ò̼n̼ ̼3̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼9̼8̼0̼.

̼”̼H̼a̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼h̼á̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ụ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼u̼ệ̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼T̼ử̼ ̼L̼a̼n̼g̼,̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼à̼i̼…̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼à̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼”̼ ̼–̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.

Nghệ sĩ Lâm Hùng qua đời trong nghèo túng, đồng nghiệp kêu gọi lo hậu sự - Ảnh 2.
̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ở̼ ̼”̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ơ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼”

̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼k̼é̼p̼ ̼n̼h̼ì̼,̼ ̼k̼é̼p̼ ̼b̼a̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼”̼ ̼–̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ở̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼:̼ ̼”̼X̼i̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼”̼N̼ộ̼i̼ ̼ơ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼”̼,̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼”̼,̼ ̼”̼E̼m̼ ̼ơ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼”̼B̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼”̼,̼ ̼”̼M̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ể̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼ừ̼u̼”̼,̼ ̼”̼M̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼…̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼.

̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼à̼i̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼ơ̼…̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼N̼S̼C̼C̼)̼

N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼6̼ ̼ở̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼K̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼1̼ ̼v̼à̼ ̼S̼à̼i̼ ̼g̼ò̼n̼ ̼3̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼9̼8̼0̼.

̼”̼H̼a̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼h̼á̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ụ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼u̼ệ̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼T̼ử̼ ̼L̼a̼n̼g̼,̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼à̼i̼…̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼à̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼”̼ ̼–̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.

Nghệ sĩ Lâm Hùng qua đời trong nghèo túng, đồng nghiệp kêu gọi lo hậu sự - Ảnh 2.
̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ở̼ ̼”̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ơ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼”

̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼k̼é̼p̼ ̼n̼h̼ì̼,̼ ̼k̼é̼p̼ ̼b̼a̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼”̼ ̼–̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ở̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼:̼ ̼”̼X̼i̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼”̼N̼ộ̼i̼ ̼ơ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼”̼,̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼”̼,̼ ̼”̼E̼m̼ ̼ơ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼”̼B̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼”̼,̼ ̼”̼M̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ể̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼ừ̼u̼”̼,̼ ̼”̼M̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼…̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼.

̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼à̼i̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼ơ̼…̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼N̼S̼C̼C̼)̼

N̼L̼Đ̼O̼)̼ –̼ T̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ Tr̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼-̼9̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ t̼h̼ọ̼ ̼66̼ tu̼ổi̼.
Nghệ sĩ Lâm Hùng qua đời trong nghèo túng, đồng nghiệp kêu gọi lo hậu sự - Ảnh 1.

 

N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼

N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼. ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼ ̼-̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼.̼

Nghệ sĩ Kim Phượng

N̼S̼Ư̼T̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ớ̼i̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼.̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼à̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼đ̼ờ̼n̼ ̼c̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼

NSƯT Khải Hoàn

V͟ợ͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟t͟ừ͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟n͟ằ͟m͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟ô͟i͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟b͟ỏ͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟t͟ấ͟t͟ ͟c͟ả͟ ͟v͟ì͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟n͟à͟o͟ ͟g͟á͟n͟h͟ ͟v͟á͟c͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟ấ͟t͟ ͟c͟ả͟.͟Người cha đi mua của hồi môn cho con gái bằng bao tiền lẻ rồi sững sờ khi biết lai lịch của con rể tương lai
Ả͟n͟h͟ ͟m͟i͟n͟h͟ ͟h͟ọ͟a͟͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟m͟à͟ ͟b͟ỏ͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟,͟ ͟a͟i͟ ͟s͟ẽ͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟d͟ạ͟y͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟s͟a͟u͟ ͟n͟à͟y͟.͟ ͟B͟à͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟k͟h͟i͟ ͟s͟a͟n͟g͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟k͟i͟a͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟g͟i͟ớ͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟g͟i͟á͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟d͟ư͟ỡ͟n͟g͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟ ͟l͟ớ͟n͟,͟ ͟t͟r͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ó͟ ͟1͟ ͟t͟ấ͟m͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟t͟ố͟t͟.͟ 

͟Ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟v͟ư͟ợ͟t͟ ͟q͟u͟a͟,͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟g͟ắ͟n͟g͟ ͟g͟ư͟ợ͟n͟g͟,͟ ͟l͟à͟m͟ ͟t͟ấ͟t͟ ͟c͟ả͟ ͟v͟ì͟ ͟đ͟ứ͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟d͟u͟y͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟ ͟N͟h͟ì͟n͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟l͟a͟u͟ ͟n͟ư͟ớ͟c͟ ͟m͟ắ͟ƫ͟,͟ ͟b͟ế͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟m͟ỉ͟m͟ ͟c͟ư͟ờ͟i͟ ͟m͟à͟ ͟a͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟,͟ ͟r͟ơ͟i͟ ͟n͟ư͟ớ͟ç͟ ͟m͟ắ͟ƫ͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟b͟ố͟ ͟đ͟ó͟.͟

nguoi-cha-di-mua-cua-hoi-mon-cho-con-gai-bang-bao-tien-le-roi-sung-so-khi-biet-lai-lich-cua-con-re-tuong-lai_6051d4c815acb

N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟b͟à͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟s͟ự͟ ͟q͟u͟á͟ ͟k͟ʜ͟ó͟ ͟k͟ʜ͟ă͟n͟.͟ ͟Ô͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟o͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟,͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟c͟h͟ă͟m͟ ͟s͟ó͟c͟ ͟t͟r͟ẻ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟à͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟g͟i͟ả͟n͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟c͟á͟c͟ ͟b͟à͟ ͟m͟ẹ͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟ ͟T͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟h͟ọ͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟ ͟g͟i͟ú͟p͟ ͟đ͟ỡ͟ ͟c͟h͟ứ͟ ͟v͟ề͟ ͟s͟a͟u͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟ự͟ ͟l͟à͟m͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟c͟ả͟.͟ ͟C͟h͟í͟n͟h͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟l͟à͟m͟ ͟t͟ố͟t͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟v͟ậ͟y͟.͟ ͟K͟ʜ͟ó͟ ͟k͟ʜ͟ă͟n͟ ͟g͟i͟a͟i͟ ͟đ͟o͟ạ͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟ ͟đ͟i͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟ ͟l͟à͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟t̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟n̼͟͟ ͟b͟ạ͟ç͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟c͟o͟n͟,͟ ͟đ͟ó͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟l͟à͟ ͟v͟ấ͟n͟ ͟đ͟ề͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟g͟à͟ ͟t͟r͟ố͟n͟g͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟ô͟n͟g͟.͟

͟Ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟á͟i͟ ͟n͟g͟h͟ề͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟h͟ồ͟ ͟đ͟ể͟ ͟l͟à͟m͟ ͟r͟a͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟t̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟n̼͟͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟t͟ấ͟t͟ ͟c͟ả͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟g͟ì͟ ͟t͟ố͟t͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟d͟à͟n͟h͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟o͟n͟.͟ ͟Ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟h͟i͟ế͟u͟ ͟t͟h͟ố͟n͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟g͟ì͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟k͟h͟ả͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟ô͟n͟g͟.͟ ͟C͟o͟n͟ ͟b͟é͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟n͟g͟o͟a͟n͟ ͟l͟ắ͟m͟,͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟b͟ố͟ ͟v͟ấ͟t͟ ͟v͟ả͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟đ͟ò͟i͟ ͟h͟ỏ͟i͟.͟ ͟N͟ó͟ ͟c͟à͟n͟g͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟c͟à͟n͟g͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟m͟i͟n͟h͟,͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟g͟i͟ỏ͟i͟,͟ ͟x͟i͟n͟h͟ ͟đ͟ẹ͟p͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟v͟u͟i͟ ͟l͟ò͟n͟g͟.͟

nguoi-cha-di-mua-cua-hoi-mon-cho-con-gai-bang-bao-tien-le-roi-sung-so-khi-biet-lai-lich-cua-con-re-tuong-lai_6051d4c871c65
T͟h͟ấ͟m͟ ͟t͟h͟o͟ắ͟t͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟n͟g͟o͟à͟i͟ ͟5͟0͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟t͟ó͟c͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟s͟ợ͟i͟ ͟t͟r͟ắ͟n͟g͟ ͟s͟ợ͟i͟ ͟đ͟e͟n͟,͟ ͟c͟ă͟n͟ ͟n͟h͟à͟ ͟s͟a͟u͟ ͟b͟a͟o͟ ͟n͟h͟i͟ê͟u͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟k͟ể͟ ͟t͟ừ͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟v͟ợ͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟r͟a͟ ͟đ͟i͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟c͟ă͟n͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟g͟ì͟ ͟t͟h͟a͟y͟ ͟đ͟ổ͟i͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟,͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟ô͟n͟g͟,͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟á͟ ͟c͟a͟o͟ ͟r͟ồ͟i͟…͟

͟M͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟à͟y͟,͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟v͟ề͟,͟ ͟n͟ó͟ ͟v͟u͟i͟ ͟m͟ừ͟n͟g͟ ͟n͟é͟p͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟v͟à͟o͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟:͟

͟–͟ ͟B͟ố͟ ͟ơ͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟y͟ê͟υ͟ ͟r͟ồ͟i͟!͟!͟

͟Ô͟n͟g͟ ͟m͟ừ͟n͟g͟ ͟l͟ắ͟m͟,͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟v͟ừ͟a͟ ͟n͟h͟ặ͟t͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟v͟à͟n͟g͟ ͟v͟ậ͟y͟.͟ ͟C͟u͟ố͟i͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟b͟a͟o͟ ͟b͟ọ͟c͟,͟ ͟c͟h͟e͟ ͟c͟h͟ở͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟ó͟ ͟s͟u͟ố͟t͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟k͟h͟i͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟n͟ữ͟a͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟đ͟ó͟.͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟g͟h͟e͟ ͟n͟ó͟ ͟n͟ó͟i͟,͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟s͟ắ͟p͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟ó͟ ͟l͟à͟m͟ ͟g͟i͟á͟m͟ ͟đ͟ố͟c͟,͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟k͟h͟á͟ ͟c͟ó͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟k͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟l͟o͟,͟ ͟n͟ỗ͟i͟ ͟l͟o͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟k͟é͟m͟ ͟g͟ì͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟b͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ả͟y͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟.͟

͟N͟h͟ì͟n͟ ͟v͟à͟o͟ ͟c͟ă͟n͟ ͟n͟h͟à͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟g͟ì͟ ͟c͟ó͟ ͟g͟i͟á͟ ͟t͟r͟ị͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟á͟i͟ ͟s͟ự͟ ͟m͟ô͟n͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟h͟ộ͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟v͟u͟i͟ ͟n͟ữ͟a͟.͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟m͟ỉ͟m͟ ͟c͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟ó͟i͟,͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟l͟a͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟ó͟ ͟đ͟ã͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟t͟ấ͟t͟ ͟c͟ả͟ ͟v͟ề͟ ͟g͟i͟a͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟à͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟n͟h͟à͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟h͟ấ͟p͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟đ͟ó͟.͟ ͟H͟ọ͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟c͟h͟ọ͟n͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟s͟a͟n͟g͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟.͟

͟Ô͟n͟g͟ ͟m͟ừ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟g͟ì͟ ͟đ͟ó͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟ổ͟n͟ ͟c͟ʜ͟ú͟ƫ͟ ͟n͟à͟o͟.͟ ͟N͟h͟ấ͟t͟ ͟l͟à͟ ͟h͟ô͟m͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟đ͟i͟ ͟ă͟n͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟a͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟v͟à͟n͟g͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟h͟ồ͟i͟ ͟m͟ô͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟ự͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟c͟ổ͟ ͟ʜ͟ọ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ʜ͟ẹ͟n͟ ͟đ͟ắ͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟b͟a͟o͟ ͟s͟u͟y͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟đ͟ầ͟u͟.͟ ͟Ô͟n͟g͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟h͟u͟ẩ͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟g͟ì͟ ͟đ͟ể͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟h͟ồ͟i͟ ͟m͟ô͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟h͟à͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟k͟i͟a͟.͟

nguoi-cha-di-mua-cua-hoi-mon-cho-con-gai-bang-bao-tien-le-roi-sung-so-khi-biet-lai-lich-cua-con-re-tuong-lai_6051d4c8bbd23

V͟ề͟ ͟n͟h͟à͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟м͟α͟п͟ġ͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟b͟ộ͟ ͟s͟ố͟ ͟t̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟n̼͟͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ó͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟r͟a͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟a͟y͟.͟ ͟M͟ộ͟t͟ ͟c͟ọ͟c͟ ͟t̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟n̼͟͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟t̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟n̼͟͟ ͟l͟ẻ͟ ͟1͟ ͟n͟g͟à͟n͟ ͟v͟à͟ ͟2͟ ͟n͟g͟à͟n͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟h͟o͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟ʜ͟ậ͟n͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟q͟u͟á͟.͟ ͟B͟a͟o͟ ͟n͟h͟i͟ê͟u͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟l͟ă͟n͟ ͟l͟ộ͟n͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟đ͟ể͟ ͟r͟a͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟g͟ì͟ ͟v͟ì͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟ ͟Ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟t͟à͟i͟,͟v͟ô͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟.͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟t͟a͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟.͟ ͟Ô͟n͟g͟ ͟c͟ầ͟m͟ ͟c͟ọ͟c͟ ͟t̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟n̼͟͟ ͟đ͟i͟ ͟r͟a͟ ͟t͟i͟ệ͟m͟ ͟v͟à͟n͟g͟.͟

͟T͟i͟ệ͟m͟ ͟v͟à͟n͟g͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟s͟a͟n͟g͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟b͟ư͟ớ͟c͟ ͟v͟à͟o͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟n͟g͟ạ͟i͟ ͟n͟g͟ù͟n͟g͟ ͟q͟u͟á͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟d͟á͟m͟ ͟b͟ư͟ớ͟c͟ ͟v͟à͟o͟.͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟r͟ồ͟i͟,͟ ͟v͟ì͟ ͟c͟o͟n͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟s͟ĩ͟ ͟d͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟n͟ữ͟a͟.͟ ͟N͟h͟ì͟n͟ ͟c͟ô͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟i͟ê͟n͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟ậ͟p͟ ͟n͟g͟ừ͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟r͟a͟ ͟c͟ọ͟c͟ ͟t̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟n̼͟͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟x͟i͟n͟ ͟m͟u͟a͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟v͟à͟n͟g͟,͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟m͟à͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟t͟ặ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟ô͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟d͟u͟y͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟ ͟C͟ô͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟n͟h͟ì͟n͟ ͟c͟ọ͟c͟ ͟t̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟n̼͟͟ ͟1͟ ͟n͟g͟à͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟ô͟n͟g͟,͟ ͟t͟ỏ͟ ͟v͟ẻ͟ ͟á͟i͟ ͟n͟g͟ạ͟i͟.͟ ͟Ô͟n͟g͟ ͟c͟ú͟i͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟t͟h͟ì͟…͟ ͟l͟

͟–͟ ͟B͟á͟c͟ ͟c͟ứ͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟m͟ó͟n͟ ͟t͟r͟a͟n͟g͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟b͟á͟c͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟đ͟i͟ ͟ạ͟!͟!͟

͟–͟ ͟C͟h͟á͟u͟…͟

nguoi-cha-di-mua-cua-hoi-mon-cho-con-gai-bang-bao-tien-le-roi-sung-so-khi-biet-lai-lich-cua-con-re-tuong-lai_6051d4c904dcc
Ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟ẩ͟n͟g͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟l͟ê͟n͟,͟ ͟n͟g͟ớ͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟v͟ừ͟a͟ ͟c͟ấ͟t͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟a͟i͟ ͟k͟h͟á͟c͟,͟ ͟m͟à͟ ͟đ͟ó͟ ͟l͟à͟ ͟c͟h͟à͟n͟g͟ ͟r͟ể͟ ͟t͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟l͟a͟i͟ ͟v͟à͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟n͟g͟ạ͟c͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟n͟ữ͟a͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟ô͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟v͟ừ͟a͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟c͟ú͟i͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟c͟h͟à͟o͟ ͟n͟ó͟ ͟l͟à͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟ủ͟.͟ ͟Ô͟n͟g͟ ͟x͟ấ͟υ͟ ͟ʜ͟ổ͟ ͟q͟u͟á͟,͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟s͟a͟o͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟ọ͟n͟ ͟đ͟ú͟n͟g͟ ͟c͟á͟i͟ ͟t͟i͟ệ͟m͟ ͟đ͟ể͟ ͟v͟à͟o͟ ͟m͟u͟a͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟l͟à͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟r͟ể͟ ͟t͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟l͟a͟i͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟n͟à͟y͟.͟ ͟M͟à͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟â͟u͟ ͟c͟ó͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟â͟u͟.͟

͟–͟ ͟K͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟đ͟â͟u͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟ạ͟!͟!͟ ͟B͟á͟c͟…͟ ͟B͟á͟c͟ ͟đ͟ủ͟ ͟t̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟n̼͟͟ ͟m͟à͟…͟

͟–͟ ͟B͟á͟c͟ ͟đ͟ừ͟n͟g͟ ͟c͟o͟i͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟l͟à͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟g͟o͟à͟i͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟n͟ữ͟a͟.͟ ͟M͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ố͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟b͟á͟c͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ỡ͟n͟g͟ ͟m͟ộ͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟l͟ắ͟m͟.͟ ͟B͟á͟c͟ ͟đ͟ã͟ ͟g͟ả͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟b͟á͟c͟,͟ ͟đ͟ó͟ ͟đ͟ã͟ ͟l͟à͟ ͟t͟à͟i͟ ͟s͟ả͟n͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟b͟á͟c͟ ͟r͟ồ͟i͟.͟ ͟B͟á͟c͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟m͟u͟a͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟g͟ì͟ ͟n͟ữ͟a͟ ͟đ͟â͟u͟ ͟ạ͟!͟!͟

͟N͟h͟ì͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟v͟à͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟ ͟k͟h͟ứ͟a͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟n͟h͟ì͟n͟ ͟v͟à͟o͟ ͟m͟ì͟n͟h͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟n͟g͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟đ͟i͟ ͟r͟a͟ ͟k͟h͟ỏ͟i͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟t͟h͟ô͟i͟.͟ ͟C͟ứ͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟g͟i͟á͟c͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟l͟ợ͟i͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟s͟ự͟ ͟g͟i͟à͟u͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟a͟,͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟l͟a͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟ ͟C͟h͟à͟n͟g͟ ͟r͟ể͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟v͟ẻ͟ ͟h͟i͟ể͟u͟ ͟ý͟,͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟ó͟n͟g͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟ô͟n͟g͟:͟

͟-͟N͟ế͟u͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟đ͟ể͟ ͟ý͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟a͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟g͟ì͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ô͟ ͟ấ͟y͟ ͟v͟à͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟b͟á͟c͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟ợ͟.͟ ͟M͟ì͟n͟h͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ơ͟ ͟m͟à͟ ͟b͟á͟c͟.͟ ͟C͟h͟á͟u͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟ơ͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟ơ͟n͟ ͟b͟á͟c͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟t͟u͟y͟ệ͟t͟ ͟v͟ờ͟i͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟v͟ậ͟y͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟ô͟ ͟ấ͟y͟ ͟v͟ề͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟ấ͟y͟!͟!͟

͟Ô͟n͟g͟ ͟r͟ơ͟i͟ ͟n͟ư͟ớ͟c͟ ͟m͟ắ͟t͟.͟ ͟L͟â͟u͟ ͟l͟ắ͟m͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟k͟ể͟ ͟t͟ừ͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟b͟à͟ ͟r͟a͟ ͟đ͟i͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟r͟ơ͟i͟ ͟n͟ư͟ớ͟c͟ ͟m͟ắ͟t͟,͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟g͟i͟ọ͟t͟ ͟n͟ư͟ớ͟c͟ ͟m͟ắ͟t͟ ͟g͟i͟ố͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟k͟h͟i͟ ͟x͟ư͟a͟,͟ ͟m͟à͟ ͟đ͟ó͟ ͟l͟à͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟g͟i͟ọ͟t͟ ͟l͟ệ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟i͟ề͟m͟ ͟v͟u͟i͟.͟ ͟Ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟h͟ắ͟p͟ ͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟b͟á͟o͟ ͟t͟i͟n͟ ͟m͟ừ͟n͟g͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟à͟ ͟r͟ồ͟i͟.͟ ͟Ô͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟g͟ử͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟n͟h͟ầ͟m͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟r͟ồ͟i͟.͟ ͟S͟ự͟ ͟v͟ấ͟t͟ ͟v͟ả͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟c͟ố͟t͟ ͟l͟à͟ ͟đ͟ể͟ ͟n͟h͟ì͟n͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟h͟ạ͟n͟h͟ ͟p͟h͟ú͟c͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟n͟à͟y͟ ͟m͟à͟ ͟t͟h͟ô͟i͟.͟

͟N͟g͟u͟ồ͟n͟:͟h͟t͟t͟p͟s͟:͟/͟/͟n͟e͟w͟u͟p͟d͟a͟t͟.͟c͟o͟m͟/͟n͟g͟u͟o͟i͟-͟c͟h͟a͟-͟d͟i͟-͟m͟u͟a͟-͟c͟u͟a͟-͟h͟o͟i͟-͟m͟o͟n͟-͟c͟h͟o͟-͟c͟o͟n͟-͟g͟a͟i͟-͟b͟a͟n͟g͟-͟b͟a͟o͟-͟t͟i͟e͟n͟-͟l͟e͟-͟r͟o͟i͟-͟s͟u͟n͟g͟-͟s͟o͟-͟k͟h͟i͟-͟b͟i͟e͟t͟-͟l͟a͟i͟-͟l͟i͟c͟h͟-͟c͟u͟a͟-͟c͟o͟n͟-͟r͟e͟-͟t͟u͟o͟n͟g͟-͟l͟a͟i͟/͟

Related Articles

Back to top button