Uncategorized

3 ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʀᴇᴏ ᴄᴏ̂̉ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ʀɪᴇ̂ɴɢ, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴜ̛ đᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ

3 ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ Đᴀ̣ɪ Nɢʜɪ̃ᴀ, KP.3, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Mʏ̃ Hᴀ̉ɪ, TP Pʜᴀɴ Rᴀɴɢ – Tʜᴀ́ᴘ Cʜᴀ̀ᴍ (Nɪɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ).

Sᴀ́ɴɢ 29/9, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Nɪɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ʙᴀ́ᴏ Lᴀᴏ Đᴏ̣̂ɴɢ ʜᴀʏ đᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ 3 ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̣ T.T.K.O. (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1990) ᴏ̛̉ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Mʏ̃ Hᴀ̉ɪ, TP Pʜᴀɴ Rᴀɴɢ – Tʜᴀ́ᴘ Cʜᴀ̀ᴍ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 7ʜ ᴋᴇ́ᴍ 20 ᴘʜᴜ́ᴛ sᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀ̀ ᴀɴʜ N.V.T. (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1983) đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜɪ̀ ʜᴏ̂́ᴛ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ 2 ᴄᴏɴ đᴀ̃ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʀᴇᴏ ᴄᴏ̂̉ ɴᴇ̂ɴ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴅᴀ̂ʏ đᴜ̛ᴀ xᴜᴏ̂́ɴɢ, ʜᴏ̂ ʜᴏᴀ́ɴ ɴʜᴏ̛̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃.


Nᴏ̛ɪ 3 ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏ ᴏ̛̉ ᴘʜɪ́ᴀ sᴀᴜ ɴʜᴀ̀. Tʜᴇᴏ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ́ ᴛʜᴜ̛ đᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ.

Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ̃ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴇ̂́ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ 3 ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ.

Tʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ Tʜᴀɴʜ Nɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ T. ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ O. ᴄᴏ́ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ʟᴀ̀ N.T.T (6 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴠᴀ̀ N.T.M (4 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ).

Aɴʜ T. ʟᴀ̀ᴍ ɴɢʜᴇ̂̀ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴛᴏ̂ᴍ ᴛʜᴇ̉ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴏ̛̉ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴅᴏ̣ᴄ ʙɪᴇ̂̉ɴ Nɪɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ, ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴀʏ ɴɢᴜ̉ ʟᴀ̣ɪ đᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̣ɪ đɪ̀ᴀ đᴇ̂̉ ᴄᴀɴʜ ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ ᴀᴏ ᴛᴏ̂ᴍ ɴᴇ̂ɴ ʙᴜᴏ̂̉ɪ sᴀ́ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀.

Tʜᴇᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ ᴄʜɪ̣ O. ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ᴛʀᴀ̂̀ᴍ ʟᴀ̣̆ɴɢ, ɪ́ᴛ ɴᴏ́ɪ, ɪ́ᴛ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴜ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ʟᴀ́ɴɢ ɢɪᴇ̂̀ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̃ ᴠɪ̀ ʟʏ́ ᴅᴏ ɢɪ̀.

Nɢʜᴇ̣ᴛ ᴛʜᴏ̛̉ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴜ̣ ᴏ̂ɴɢ 85 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴋᴇ̣ᴛ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 30 ᴄᴍ

Dᴜ̀ɴɢ 2 sᴏ̛̣ɪ ᴅᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ 1 ᴛᴀ̂́ᴍ ɢᴏ̂̃, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đᴀ̃ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴜ̣ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Qᴜʏᴇ̂́ɴ (85 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, TP.Vᴜ̃ɴɢ Tᴀ̀ᴜ) sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴜ̣ ʙɪ̣ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴋᴇ̣ᴛ ʜᴏ̛ɴ 1 ɢɪᴏ̛̀ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ɢɪᴜ̛̃ᴀ 2 ʙᴜ̛́ᴄ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀᴜ ᴄʜɪ̉ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 30 ᴄᴍ.

Cách cứu người không có trong sách vở

9 ɢɪᴏ̛̀ 20 ᴘʜᴜ́ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ 25.9, Pʜᴏ̀ɴɢ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴀ́ʏ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴀ́ʏ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴᴀ̣ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̀ Rɪ̣ᴀ-Vᴜ̃ɴɢ Tᴀ̀ᴜ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɢᴏ̣ɪ ᴋʜᴀ̂̉ɴ, đᴀ̂̀ᴜ ᴅᴀ̂ʏ ʙᴇ̂ɴ ᴋɪᴀ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̃ ɴᴏ́ɪ: “Aɴʜ ᴏ̛ɪ, ʙᴀ ᴛᴏ̂ɪ ʙɪ̣ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴋᴇ̣ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 1 ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ”. 7 ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛᴏ̂́ᴄ ʟᴇ̂ɴ xᴇ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̣̂, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ đᴀ̣ɪ ᴜ́ʏ Đᴏ̂̃ Aɴʜ Lɪɴʜ, Đᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Đᴏ̣̂ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴀ́ʏ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴᴀ̣ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̣̂, ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄʜɪ̉ ʜᴜʏ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ.
Gᴀ̂̀ɴ 5 ᴘʜᴜ́ᴛ sᴀᴜ, ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴏ̀ɪ xᴇ ᴠᴀɴɢ ʟᴇ̂ɴ ɪɴʜ ᴏ̉ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ ʜᴇ̉ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hɪᴇ̂̀ɴ (P.2, TP.Vᴜ̃ɴɢ Tᴀ̀ᴜ), ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ Pʜᴏ̀ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 1 ᴋᴍ. Hᴇ̉ᴍ ɴʜᴏ̉, ᴄᴜ̣ᴛ, xᴇ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ɴ sᴀ̂ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴇ̂ɴ ɴʜᴏ́ᴍ ʟɪ́ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̉ᴀ ᴠᴀ́ᴄ ᴍᴀ́ʏ ᴄᴀ̆́ᴛ, xᴀ̀ ʙᴇɴɢ, ʙᴜ́ᴀ ᴛᴀ̣, ᴅᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛̀ɴɢ, ʜᴏ̣̂ᴘ sᴏ̛ ᴄᴜ̛́ᴜ, ᴄᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ… ɴᴀ̣̆ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴋʏ́, ʜᴏ̂́ɪ ʜᴀ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.
Nghẹt thở giải cứu cụ ông 85 tuổi kẹt giữa khoảng tường 30 cm - ảnh 1

Sau khi được giải cứu, cụ Quyến được đưa lên giường nằm, sức khỏe tốt

Cᴜ̣ ᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̆̀ᴍ ɴɢʜɪᴇ̂ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ᴀ 2 ʙᴜ̛́ᴄ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ʀᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ 30 ᴄᴍ, ᴅᴀ̀ɪ 10 ᴍ, ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛᴀʏ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʜᴏ̂ɴɢ ᴀ́ᴘ sᴀ́ᴛ ɴᴇ̂̀ɴ đᴀ̂́ᴛ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴏ̉ɪ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ, ᴄᴀ̉ đᴏ̣̂ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̣ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ʟᴀ̀ “Cᴜ̣ ʙɪ̣ ʟᴀ̂̃ɴ, ᴋʜɪ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̉ đɪ ʀᴀ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀʏ ᴠᴀ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ᴏ̂́ɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛᴇ́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴇ ʜᴇ̣ᴘ”. Đᴀ̣ɪ ᴜ́ʏ Lɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴄᴀ̉ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ, ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ đᴀ̃ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ Qᴜʏᴇ̂́ɴ ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ, sᴏɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉.
Sᴀᴜ ᴋʜɪ ǫᴜᴀɴ sᴀ́ᴛ đɪ̣ᴀ ᴛʜᴇ̂́, đᴀ̣ɪ ᴜ́ʏ Lɪɴʜ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴀ̂́ɴ ᴀɴ: “Ôɴɢ ᴏ̛ɪ, ᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ ʙɪ̀ɴʜ ᴛɪ̃ɴʜ ɴʜᴀ, ᴛᴜ̣ɪ ᴄᴏɴ đᴜ̛ᴀ ᴏ̂ɴɢ ʀᴀ ʟɪᴇ̂̀ɴ”, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ɢᴀ̂̀ʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴀ̣̂ɴ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴇ̂̉ đᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ.
Nghẹt thở giải cứu cụ ông 85 tuổi kẹt giữa khoảng tường 30 cm - ảnh 2

Các chiến sĩ tiếp cận để giải cứu cụ Quyến

“Cᴜ̣ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ ɢɪᴜ̛̃ᴀ 2 ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴄᴀ̂́ᴘ 4, ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ 10 ᴄᴍ ᴛʜᴏ̂ɪ, ɴᴇ̂́ᴜ đᴀ̣̂ᴘ ᴛʜɪ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴠɪ̀ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ sᴜ̣ᴘ đᴏ̂̉. Tʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ɪ ᴋʜᴏ́ ʟᴏ́ ᴄᴀ́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴ, ᴛɪ́ᴄʜ ᴛᴀ̆́ᴄ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴀ̉ʏ ʀᴀ ʏ́ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀɴʜ ɢᴏ̂̃ đᴇ̂̉ đᴜ̛ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʀᴀ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʀᴏɴɢ sᴀ́ᴄʜ ᴠᴏ̛̉. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴇ́ᴏ ʟᴇ́ᴏ, ᴄᴜ̣ đᴀ̃ ɢɪᴀ̀ ɴᴇ̂́ᴜ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢᴀ̃ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ đᴀᴜ đᴏ̛́ɴ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ sᴇ̃ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ”, đᴀ̣ɪ ᴜ́ʏ Lɪɴʜ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ʟᴜ́ᴄ đᴏ́.

Vỡ òa niềm vui

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ʙᴀ̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ, ᴄᴀ̉ đᴏ̣̂ɪ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴀɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴜ̣ ᴄᴀ̀ɴɢ sᴏ̛́ᴍ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴠɪ̀ “ᴛʀᴇ̂̃ ɢɪᴀ̂ʏ ɴᴀ̀ᴏ ʟᴀ̀ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴏ ᴄᴜ̣ ɢɪᴀ̂ʏ đᴏ́”. “Ôɴɢ ʀᴀ́ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ đᴀᴜ ɴʜᴀ, ᴏ̂ɴɢ sᴀ̆́ᴘ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴏ̂̀ɪ. Cᴏ̂́ ʟᴇ̂ɴ ᴏ̂ɴɢ!”, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟɪ́ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̉ᴀ ɴᴏ́ɪ ᴠᴀ̀ ᴅᴜ̀ɴɢ ʜᴇ̂́ᴛ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴛᴀʏ ɴʜᴀ̂́ᴄ ᴘʜᴀ̂̀ɴ đᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ đᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ 5 ᴄᴍ đᴇ̂̉ đᴏ̂̀ɴɢ đᴏ̣̂ɪ đᴀ̂̉ʏ ᴛᴀ̂́ᴍ ɢᴏ̂̃ ǫᴜᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ̣ᴏ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴏ̛́ᴘ đᴇ̣̂ᴍ. Đᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴇ̂ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ 2 ᴛᴀ̂́ᴍ ʙɪ̀ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴏ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʟᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴜ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜ̣ đᴇ̂̉ ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ ᴍᴀ sᴀ́ᴛ. Đᴜ̣ɴɢ đᴇ̂́ɴ đᴀ̂ᴜ, ᴄᴜ̣ Qᴜʏᴇ̂́ɴ ʟᴀ̣ɪ đᴀᴜ đᴏ̛́ɴ ʀᴇ̂ɴ ʀɪ̉ đᴇ̂́ɴ đᴏ́: “Mᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜ́ đᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴜ̛̃ᴀ, đᴇ̂̉ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ đɪ. Tᴏ̂ɪ đᴀᴜ ʟᴀ̆́ᴍ”. Cᴀ̀ɴɢ ɴɢʜᴇ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̀ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̂ᴍ.
9 ɢɪᴏ̛̀ 40 ᴘʜᴜ́ᴛ, ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̣̂ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴀɪ sᴏ̛̣ɪ ᴅᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴛʜᴀ̆́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̛̃ O. Mᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ đᴜ̛́ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̂ɴɢ, ɴʜᴏᴀ̀ɪ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ sᴀᴜ, ʜᴀ̣ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̂́ᴘ ᴅᴀ̂̀ɴ. Đᴏ̂̀ɴɢ đᴏ̣̂ɪ ᴛᴜ̛̀ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴀ̂ʏ sᴀ̆́ᴛ ᴅᴀ̀ɪ ɢᴀ̂̀ɴ 3 ᴍ đᴇ̂̉ ʟᴜᴏ̂̀ɴ ǫᴜᴀ ʜᴀɪ sᴏ̛̣ɪ ᴅᴀ̂ʏ. “Ôɴɢ ᴏ̛ɪ, ᴏ̂ɴɢ ʜᴏ́ᴘ ʙᴜ̣ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̛ɪ ᴛᴜ̣ɪ ᴄᴏɴ ɴᴀ̂ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ɴʜᴀ. Ôɴɢ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ɴʜᴀ ᴏ̂ɴɢ!”. Đᴀ́ᴘ ʟᴀ̣ɪ, ᴏ̂ɴɢ Qᴜʏᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̆ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ, ʀᴇ̂ɴ ᴋʜᴇ ᴋʜᴇ̃ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̂̉ ʜᴏ̣ɴɢ.
“Kʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴀɴʜ”, “Mᴏ̣̂ᴛ, ʜᴀɪ, ʙᴀ, ʟᴇ̂ɴ!”, đᴀ̣ɪ ᴜ́ʏ Lɪɴʜ ʜᴏ̂. Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟɪ́ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̉ᴀ ᴏ̛̉ ᴘʜɪ́ᴀ ᴄᴀ́ɴʜ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʀᴀ sᴜ̛́ᴄ ᴛʏ̀ ᴛᴀ̂́ᴍ ɢᴏ̂̃ ᴛʜɪ̀ ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ sᴀ̂ᴜ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀʏ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴛʜᴀɴʜ sᴀ̆́ᴛ ɴᴀ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̂̀ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̣ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ ᴠᴀ̀ đᴜ̛́ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛʜᴇᴏ ᴛᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴɢʜɪᴇ̂ɴɢ.
Đᴜ́ɴɢ 9 ɢɪᴏ̛̀ 45 ᴘʜᴜ́ᴛ, ᴄᴜ̣ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ sᴜ̛̣ ᴠᴏ̛̃ ᴏ̀ᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ. Đᴀ̣ɪ ᴜ́ʏ Hᴏᴀ̀ɴɢ Mɪɴʜ Hᴜʏ, Pʜᴏ́ đᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Đᴏ̣̂ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴀ́ʏ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴀ́ʏ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴᴀ̣ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̣̂ – Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.Vᴜ̃ɴɢ Tᴀ̀ᴜ, ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̣̂ ʟᴜ́ᴄ đᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴄᴜ̣ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴋʜᴇ ʜᴇ̣ᴘ, sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴʜᴇ̣ ɴʜᴏ̃ᴍ.
Nghẹt thở giải cứu cụ ông 85 tuổi kẹt giữa khoảng tường 30 cm - ảnh 3
Tʀᴏɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ 16 ɴᴀ̆ᴍ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣, đᴀ̣ɪ ᴜ́ʏ Lɪɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ đᴏ̣̂ɪ đᴀ̃ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ, sᴏɴɢ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ. “Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ Cᴏᴠɪᴅ-19, ᴄʜᴀ̆ᴍ ʟᴏ ᴀɴ sɪɴʜ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̣̂ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴᴀ̣ɴ. Mᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ sᴇ̃ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴄʜᴜ́ ʏ́ đᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̣ ɢɪᴀ̀, ᴇᴍ ɴʜᴏ̉ ʜᴏ̛ɴ đᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ đᴀ́ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ”, ᴀɴʜ ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ.

Related Articles

Back to top button