Uncategorized

V͟ᴜ̣͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̃͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴇ̂́͟͟͟ ͟ᴛ͟ᴇ͟s͟ᴛ͟ ͟C͟O͟V͟I͟D͟-͟1͟9͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟B͟ɪ̀͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟D͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛͟͟ɴ͟ɢ͟:͟ ͟N͟ʜ͟ᴜ̛̃͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ́͟͟ᴘ͟ ͟ʟ͟ʏ́͟͟

(PLO)- Sᴜ̛̣ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴄʜɪ̉ ɴᴇ̂ɴ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ɴʜᴜ̛ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ʀᴀ̆ɴ đᴇ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ. Tᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴋʜᴏ̂̉ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

LTS: Tᴏ̂́ɪ 28-9, ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴘʜᴀ́ ᴄᴜ̛̉ᴀ đᴇ̂̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̆ɴ ʜᴏ̣̂ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̛ Eʜᴏᴍᴇ 4 (ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Vɪ̃ɴʜ Pʜᴜ́, TP Tʜᴜᴀ̣̂ɴ Aɴ, Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ) ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴄʜɪ̣ HTPL ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴇ̂̉ ᴛᴇsᴛ COVID-19 ɢᴀ̂ʏ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ.

Xᴏᴀʏ ǫᴜᴀɴʜ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ, PLO ɢᴏ̛̉ɪ đᴇ̂́ɴ ʙᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ ɢᴏ́ᴄ ɴʜɪ̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tɪᴇ̂́ɴ sʏ̃ Cᴀᴏ Vᴜ̃ Mɪɴʜ, Gɪᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ Kʜᴏᴀ Lᴜᴀ̣̂ᴛ Hᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ – Nʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, Đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ Lᴜᴀ̣̂ᴛ TP.HCM.

Cᴀ̂̀ɴ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʜᴇᴏ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ sᴀɪ, đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴋʜɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̃ 02 ʟᴀ̂̀ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ.

Vᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ xᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛʜᴇᴏ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ 2 Đɪᴇ̂̀ᴜ 7 Nɢʜɪ̣ đɪ̣ɴʜ sᴏ̂́ 117/2020/NĐ-CP ɴɢᴀ̀ʏ 28-9-2020 ᴄᴜ̉ᴀ Cʜɪ́ɴʜ ᴘʜᴜ̉ ᴠᴇ̂̀ xᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʏ ᴛᴇ̂́.

Bɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ɴᴀ̀ᴏ ʟᴀ̀ đᴜ́ɴɢ?

Tʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴᴀ̀ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴋɪᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ “ᴠɪ̣ɴ” ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴏ̛́ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴇsᴛ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀, ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ Yᴏɢᴀ ɴᴇ̂ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴜ̛̣ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ. Nɢᴀʏ ᴄᴀ̉ ᴋʜɪ ᴄʜɪ̣ ɴᴀ̀ʏ, ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴇsᴛ ᴛʜɪ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ, ᴄʜɪ̣ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴠᴜ̣.

Vụ cưỡng chế test COVID-19 ở Bình Dương: Những bất ổn về pháp lý - ảnh 1

Lᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Vɪ̃ɴʜ Pʜᴜ́ ᴘʜᴀ́ ᴋʜᴏ́ᴀ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ đᴇ̂̉ ᴛᴇsᴛ COVID. Ảɴʜ: Cᴀ̆́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴄʟɪᴘ

Hᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʙɪ̣ xᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛᴜ̛̀ 1.000.000 đᴏ̂̀ɴɢ đᴇ̂́ɴ 3.000.000 đᴏ̂̀ɴɢ. Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪ̣ xᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴀ̣ɪ xᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛᴏ̂́ɪ đᴀ ʟᴀ̀ 3.000.000 đᴏ̂̀ɴɢ ᴠɪ̀ ᴄᴏ́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̆ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, đᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᴍᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣.

Cᴀ́ᴄʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ̉ ᴛʜᴇ̂̉ ᴍᴀɴɢ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Vɪ̃ɴʜ Pʜᴜ́, TP Tʜᴜᴀ̣̂ɴ Aɴ, ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛʀᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̂́ᴛ ᴏ̂̉ɴ ᴄᴀ̉ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɢᴏ́ᴄ đᴏ̣̂ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ʟᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́.

Vᴇ̂̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ, ᴛʜᴇᴏ Nɢʜɪ̣ đɪ̣ɴʜ sᴏ̂́ 117/2020/NĐ-CP ᴛʜɪ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʙɪ̣ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ đᴇ̂̉ ʙᴀ̆́ᴛ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ đɪ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ. Hᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ “ɢᴀ̂ʏ ʀᴏ̂́ɪ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ (ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ) ʜᴀʏ ɢᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ” ɴᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ. Mᴏ̣̂ᴛ ᴋʜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴀ́ᴘ ɢɪᴀ̉ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ. Đɪᴇ̂̀ᴜ 122 ᴠᴀ̀ 124 Lᴜᴀ̣̂ᴛ Xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ.

Vᴇ̂̀ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴏ̛̉ ᴋʜᴏ́ᴀ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ɴᴀ̀ᴏ ᴠᴇ̂̀ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ. Hɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ, ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄʜɪ̉ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴀ̂́ᴛ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴛᴀɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴏ̛̉ ɴᴏ̛ɪ đᴏ́ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̂́ᴛ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴛᴀɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ.

Hᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛᴀɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴋʜᴀ́ᴍ xᴇ́ᴛ. Nɢᴀʏ ᴄᴀ̉ ᴋʜɪ ᴄʜᴜ̉ ᴛʜᴇ̂̉ ᴍᴀɴɢ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Vɪ̃ɴʜ Pʜᴜ́, TP Tʜᴜᴀ̣̂ɴ Aɴ, ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴠɪ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜᴀ́ᴍ xᴇ́ᴛ ɴᴏ̛ɪ ᴏ̛̉ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ᴄᴀ̂́ᴘ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ – ᴛᴜ̛́ᴄ Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND TP Tʜᴜᴀ̣̂ɴ Aɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ. Bᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ Bɪ́ ᴛʜᴜ̛ Đᴀ̉ɴɢ ᴜ̉ʏ ʜᴀʏ Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Vɪ̃ɴʜ Pʜᴜ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴏ̛̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ ᴍᴜ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ, ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛᴜ̛̣ ʏ́ ᴍᴏ̛̉ ᴋʜᴏ́ᴀ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ, ᴄʜᴏ ᴅᴜ̀ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀɴɢ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴀ̉ xᴀ̂ᴍ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄʜᴏ̂̃ ᴏ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Hɪᴇ̂́ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴠᴀ̀ Lᴜᴀ̣̂ᴛ Cᴜ̛ ᴛʀᴜ́ ʙᴀ̉ᴏ ʜᴏ̣̂.

Cᴀ̂̀ɴ ᴛᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̉ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ

Vᴇ̂̀ ᴍᴀ̣̆ᴛ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ᴄʜᴜᴏ̂̃ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛᴜ̛̣ ʏ́ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴜ̛̉ᴀ, xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀, ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴠᴀ̀ ᴀ́ᴘ ɢɪᴀ̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀɪ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴄᴏ̛ đᴏ̣̂ɴɢ ʜᴀɪ ʙᴇ̂ɴ đᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ sᴜ̛̣ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴀ̉ᴍ ᴋʜᴀ́ ʟᴏ̛́ɴ. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ sᴜ̛̣ ɴɢᴏ̛̃ ɴɢᴀ̀ɴɢ, ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴠᴏ̣ɴɢ. Cᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴʜ xᴜ̛̉ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʀɪ́ ᴄᴜ̉ᴀ đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̣ᴘ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛᴀ̂ᴍ ʟʏ́ đɪ̣ɴʜ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Cᴀ́ᴄʜ đᴀ̂ʏ ᴠᴀ̀ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ, ᴛᴀ̣ɪ TP.HCM ᴄᴏ́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ, ʀᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̂́ᴘ sᴜ̛̣ ᴄᴀɴ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴏ́ɪ ʙᴀ̀ɴɢ ǫᴜᴀɴ, ᴘʜᴏ̛́ᴛ ʟᴏ̛̀ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ. Tʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ, ᴏ̛̉ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ, ᴄᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴʜ xᴜ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̆ɴ, ʟɪ̣ᴄʜ sᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴏ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. Hᴏ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̂̀ ᴠᴀ̣̂ᴘ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴄʜᴇ̂́, ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀʏ ᴀ́ᴘ ɢɪᴀ̉ɪ. Tʜᴀʏ ᴠᴀ̀ᴏ đᴏ́, ʜᴏ̣ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ, ᴛʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴜ̣ᴄ, ᴍᴏ̛̀ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Sᴀᴜ ᴋʜʜɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʟᴀ̣ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ.

Nʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ᴄᴀ́ᴄʜ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̆ɴ, đᴜ́ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴀ̣ɪ TP.HCM đᴀ̃ ᴍᴀɴɢ ʟᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ᴛʀᴏɴɢ đᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ.

Dɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ sᴇ̃ ᴄᴏ̀ɴ ᴋᴇ́ᴏ ᴅᴀ̀ɪ, ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴛʀᴀ́ɴʜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʜᴇᴏ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠɪ̀ ᴋɪᴇ̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ɪ ᴛᴏᴀ́ɴ ᴋʜᴏ́ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ̉ ᴛʜᴇ̂̉ ᴍᴀɴɢ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Lᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ̉ ᴛʜᴇ̂̉ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴀ̀ɴʜ xᴜ̛̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴋʜᴏ̂̉ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Hᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴍᴏ̛̉ ᴋʜᴏ́ᴀ, xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀, ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ɢɪ̀ “ᴅᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴘʜɪ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ đᴇ̂̉ ᴅᴜʏ ᴛʀɪ̀ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣”. Dᴏ đᴏ́, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴʜᴀ̂ɴ ʀᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟᴀ̀ᴍ ɴᴀ̀ʏ.

Tʜᴇᴏ ᴛᴏ̂ɪ, ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏ́ ᴛʜᴜ̛́ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̂̀ᴍ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. Dᴏ đᴏ́, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴀ̂̀ɴ đᴇ̂̀ ᴄᴀᴏ ᴛᴜ̛ ᴅᴜʏ “đᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴜ̉ – ʜɪ̀ɴʜ ʙᴏ̂̉”. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʜᴇ̂́ᴛ ʜᴀ̃ʏ ᴛʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴜ̣ᴄ, ᴠᴀ̣̂ɴ đᴏ̣̂ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛᴇsᴛ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ, ᴘʜᴀ́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴘʜɪ́ ᴄʜᴏ ʜᴏ̣. Sᴜ̛̣ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴄʜɪ̉ ɴᴇ̂ɴ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ɴʜᴜ̛ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ʀᴀ̆ɴ đᴇ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ. Tᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴋʜᴏ̂̉ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Theo: https://plo.vn/phap-luat/vu-cuong-che-test-covid19-o-binh-duong-nhung-bat-on-ve-phap-ly-1018479.html

Related Articles

Back to top button