Uncategorized

Dɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʙᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ, ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴏ̂ ᴄᴏ̛́ ǫᴜʏ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴄʜᴏ 1 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̀ ‘ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ sᴏ̂́ 0’

Kᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʙᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴏ̂̉ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛᴜ̛̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴇ̂̉ ʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ᴛᴏ̣̂ɪ…

Sᴀᴜ đᴏ̛̣ᴛ ʙᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴏ̛̉ Pʜᴜ́ᴄ Kɪᴇ̂́ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̣ Lᴀ̂ᴍ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̀ Sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ đᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ “Bᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ sᴏ̂́ 0” ʙᴏ̛̉ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. Sᴀᴜ đᴏ́, ᴀɴʜ ʙɪ̣ ǫᴜᴀ̂́ʏ ʀᴏ̂́ɪ ʙᴏ̛̉ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ “ʙᴀ̣ᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ Iɴᴛᴇʀɴᴇᴛ” ᴛʀᴏɴɢ ɢᴀ̂̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ, ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴀɴʜ đᴀ̃ ᴘʜᴀ́ ᴠᴏ̛̃ ɪᴍ ʟᴀ̣̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ɴᴏ́ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ʙɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ Lᴜ Mᴇᴅɪᴀ, đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̛ɪ ᴅᴀ̣̂ʏ sᴜ̛̣ đᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ. Mᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ đᴀ̣̆ᴛ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ǫᴜʏ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛᴜ̛̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴠᴀ̀ᴏ. Nɢᴀ̀ʏ 16/9, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ đᴀ̃ ᴛʜᴀʏ đᴏ̂̉ɪ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴀɴʜ Lᴀ̂ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴠɪ-ʀᴜ́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴠᴇ̂̀, ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ đᴀ̃ ʙɪ̣ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ.

Tʜᴇᴏ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴇ̂̀ đᴏ̛̣ᴛ ʙᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴏ̛̉ Pʜᴜ́ᴄ Kɪᴇ̂́ɴ, ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴜ̛̀ 0 ɢɪᴏ̛̀ đᴇ̂́ɴ 24 ɢɪᴏ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 16/9, ᴛɪ̉ɴʜ Pʜᴜ́ᴄ Kɪᴇ̂́ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ 61 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴍᴏ̛́ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Kᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 10 ᴛʜᴀ́ɴɢ 9, ᴛɪ̉ɴʜ Pʜᴜ́ᴄ Kɪᴇ̂́ɴ đᴀ̃ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ 270 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴠᴀ̀ 9 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ. Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ́ᴄʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴍᴀ̆́ᴄ COVID-19 ᴠᴀ̀ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ʀɪᴇ̂ɴɢ.

Vᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 15/9, ᴀɴʜ Lᴀ̂ᴍ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜɪ̉ đɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ “Bᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ 0” ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̛̣ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ, đᴀ̃ ᴋᴇ̂ᴜ ᴛʜᴀɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ “ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɢᴏ̣ɪ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴜ̣ᴄ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛́ᴄ ɴᴏ́ɴɢ “Tɪɴ ᴛᴜ̛́ᴄ Bᴀ̆́ᴄ Kɪɴʜ” sᴀᴜ ᴋʜɪ ɪᴍ ʟᴀ̣̆ɴɢ ɢᴀ̂̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ. Aɴʜ ɴᴏ́ɪ: “Nɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ ᴍᴀ̆́ɴɢ. Bᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̆́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ”.

Cᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴀɴʜ ᴛᴀ đᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɢᴏ̣ɪ ǫᴜᴀ̂́ʏ ʀᴏ̂́ɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ, ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴀɴʜ ᴛᴀ đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ đᴇ̂́ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ. Aɴʜ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠᴇ̂̀ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ɴɢᴀ̀ʏ 4/8 đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ đᴀ̂̀ʏ đᴜ̉ ᴛʜᴇᴏ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ 28 ɴɢᴀ̀ʏ, ᴀɴʜ ᴄʜɪ̉ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴜ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ. Aɴʜ Lᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜɪ̣ᴜ đᴜ̛̣ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙɪ̣ đᴏ̂́ɪ xᴜ̛̉ sᴀɪ ᴛʀᴀ́ɪ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀɴʜ ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀɴ ᴛʜᴏ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ Wᴇɪʙᴏ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛɪɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴀɪ. Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ.

Kʜɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Pʜᴜ̉ Đɪᴇ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴀxɪᴛ ɴᴜᴄʟᴇɪᴄ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ʜᴏ̣ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 9/9, đᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ 2 ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ. Sᴀᴜ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴍᴏ̛̉ ʀᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ sᴀᴜ, 4 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴜ̛̃ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ, ʙᴀᴏ ɢᴏ̂̀ᴍ ᴀɴʜ Lᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ. Aɴʜ Lᴀ̂ᴍ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̂́ 6 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ đᴀ̃ đᴇ̂́ɴ Sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ. Cᴀ́ᴄ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ ᴛʜᴇᴏ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ʟᴀ̀ᴍ ɴᴏ̂̉ɪ ʙᴀ̣̂ᴛ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ đᴀ̃ đᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴀɴʜ Lᴀ̂ᴍ ʙɪ̣ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ʟᴀ̀ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ.

Aɴʜ đᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴄᴀ̉ɴʜ 38 ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂̉ɴ đᴏᴀ́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 10/9. Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴜ̉ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʟᴀ̂ᴜ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Tʜᴇᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴏ̣̂ɪ ɴɢᴜ̃ ʏ ᴛᴇ̂́ Qᴜᴀ̉ɴɢ Cʜᴀ̂ᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̂ᴜ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴜ̉ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ̉ɴɢ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴇ̂̉ Dᴇʟᴛᴀ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ 4 đᴇ̂́ɴ 7 ɴɢᴀ̀ʏ.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴀɴʜ Lᴀ̂ᴍ đᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ̂ɴ ʙᴀʏ Hᴀ̣ Mᴏ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ Sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 4/8 ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛʀᴏɴɢ 14 ɴɢᴀ̀ʏ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴀɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜɪ̉ đɪ̣ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ 7 ɴɢᴀ̀ʏ, ᴠᴀ̀ sᴀᴜ đᴏ́ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ᴛʜᴇ̂ᴍ 7 ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ʟᴀ̀ 28 ɴɢᴀ̀ʏ. Tʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏᴀ̣ɴ ɴᴀ̀ʏ, ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ 9 ʟᴀ̂̀ɴ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴀxɪᴛ ɴᴜᴄʟᴇɪᴄ ᴠᴀ̀ 1 ʟᴀ̂̀ɴ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴀɴʜ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ đᴇ̂̀ᴜ ᴀ̂ᴍ ᴛɪ́ɴʜ.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ sᴜ̛̣ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ, ᴛɪɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴀɴʜ ᴛᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̉ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̂ʏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ. Cᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̂́ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ, ɴɢᴜ̣ ʏ́ ʀᴀ̆̀ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ đᴀ̃ ɴᴏ́ɪ ᴅᴏ̂́ɪ.

Ôɴɢ Hᴏᴀ̀ɴɢ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Eᴘᴏᴄʜ Tɪᴍᴇs ʀᴀ̆̀ɴɢ: “Tʜᴇᴏ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ʟᴏɢɪᴄ ᴄʜᴜɴɢ, ᴛᴏ̂ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴀɴʜ Lᴀ̂ᴍ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴᴀ̀ʏ, ʙᴏ̛̉ɪ ᴠɪ̀ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛʀᴏɴɢ 28 ɴɢᴀ̀ʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ. Dᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴍᴀ̆́ɴɢ ᴀɴʜ ᴛᴀ, ʙᴏ̛̉ɪ ᴠɪ̀ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴍᴏ̂ ᴛᴀ̉ ᴀɴʜ ᴛᴀ ʟᴀ̀ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̛̣ᴛ ʙᴜ̀ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ. Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ Iɴᴛᴇʀɴᴇᴛ đᴀɴɢ ᴍᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴍᴜ̀ ǫᴜᴀ́ɴɢ”.

Ôɴɢ Hᴏᴀ̀ɴɢ ᴛɪɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ “ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴀɴʜ Lᴀ̂ᴍ đᴀ̃ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴠɪ-ʀᴜ́ᴛ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ” ᴠᴀ̀ “sᴜ̛̣ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ʟʏ́ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ʜᴀ̆̉ɴ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ sᴀɴɢ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ”.

Vᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 16/9, ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ ʙᴀ́ᴏ ᴅᴏ Cᴏ̛ ᴄʜᴇ̂́ Pʜᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛̀ᴀ ᴠᴀ̀ Kɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴀ̃ ʜᴏ̉ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ Lᴀ̂ᴍ. Cʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ Vᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴏᴀ Kʜᴀ́ɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, “ᴛʜᴇᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛᴇ̂̃ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴀ́ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉, xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴅᴜ̛̣ᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ sᴏ sᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̣ ɢᴇɴ, ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ “ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴᴀ̀ʏ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʙɪ̣ ʟᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ sɪɴʜ ʙᴜ̀ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ sᴀᴜ đᴏ́”.

Tᴀ̂̀ɴ Bᴀ̆̀ɴɢ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̀ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ Hᴏᴀ Kʏ̀, ᴄʜɪ̉ ʀᴀ ʀᴀ̆̀ɴɢ “ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ sᴏ sᴀ́ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̣ ɢᴇɴ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪʀᴜs đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Vᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴏᴀ Kʜᴀ́ɴʜ ʟᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ. Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴇ̂́ ʜᴇ̣̂ ᴠɪʀᴜs ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ, đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴇ̃, ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴀɴʜ Lᴀ̂ᴍ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴏ̛̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴍᴀ̀ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Qᴜᴀɴɢ Vɪɴʜ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪʀᴜs ᴛᴀ̣ɪ Đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ Sᴀ́ɴ Đᴀ̂̀ᴜ, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣. Ôɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴀ́ᴄ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ, đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ɴʜᴏ̉.

Ôɴɢ Tᴀ̂̀ɴ Bᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴍᴜᴏ̂́ɴ đᴏ̂̉ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛᴜ̛̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ.

Vɪ́ ᴅᴜ̣, ᴛʜᴇᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ Mᴀ̣ɴɢ Tɪɴ ᴛᴜ̛́ᴄ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 28/2/2020, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Vᴀ̆ɴ Hᴏᴀ̀ɴʜ ᴏ̛̉ Tʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Hᴀ̉ɪ đᴀ̃ ɴᴏ́ɪ ʀᴏ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴠɪ-ʀᴜ́ᴛ ʟᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ, ᴛʜɪ̀ ɴᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜɪ̉ ᴏ̛̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴏ̛̉ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ. Đᴏ̛̣ᴛ ʙᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴏ̛̉ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́, ᴠᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ̂ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴅᴜ̛̣ᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ “ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̣ ɢᴇɴ”. Nʜᴜ̛ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴠᴏ̛́ɪ sᴜ̛̣ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀɪ̣ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴀ̆́ᴄ Kɪɴʜ, ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴄʜᴜ́ɴɢ đᴀ̃ ʙɪ̣ đᴀ̀ɴ ᴀ́ᴘ.

Vᴀ̀ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴀɴʜ Lᴀ̂ᴍ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴀ̃ ʙɪ̣ ʟᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. Cʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ĐCSTQ đᴀ̃ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴀɴʜ Lᴀ̂ᴍ ʟᴀ̀ᴍ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴀ̀ɴ sᴏ́ɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀ ᴀɴʜ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴠᴇ̂̀.

Tʜᴇᴏ: ʜᴛᴛᴘs://ᴅᴀɪᴋʏɴɢᴜʏᴇɴ.ᴛᴠ/ᴛʜᴇ-ɢɪᴏɪ/ᴅɪᴄʜ-ʙᴇɴʜ-ʙᴜɴɢ-ᴘʜᴀᴛ-ᴄʜɪɴʜ-ǫᴜʏᴇɴ-ᴘʜᴜᴄ-ᴋɪᴇɴ-ᴛʀᴜɴɢ-ǫᴜᴏᴄ-ᴠᴏ-ᴄᴏ-ǫᴜʏ-ᴄʜᴜᴘ-ᴄʜᴏ-1-ɴɢᴜᴏɪ-ᴛᴜ-ɴᴜᴏᴄ-ɴɢᴏᴀɪ-ᴠᴇ-ʟᴀ-ʙᴇɴʜ-ɴʜᴀɴ-sᴏ-0.ʜᴛᴍʟ

Related Articles

Back to top button