Uncategorized

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼Đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼”̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼2̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼9̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼
̼
̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼“̼C̼ô̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼N̼h̼ỏ̼.̼ ̼T̼r̼a̼c̼k̼y̼”̼ ̼d̼o̼ ̼T̼.̼T̼.̼M̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼H̼K̼T̼T̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ô̼n̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ạ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼w̼e̼b̼s̼i̼t̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼(̼0̼1̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼0̼1̼ ̼n̼ữ̼)̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼

 Cô gái chia sẻ clip 2 trẻ vị thành niên làm "chuyện người lớn" bị xử phạt - Ảnh 1.

N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼T̼.̼T̼.̼M̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼
̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼.̼T̼.̼M̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼“̼…̼ ̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼k̼o̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼.̼ ̼G̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼i̼”̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼.̼
̼
̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼M̼e̼s̼s̼e̼n̼g̼e̼r̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼“̼K̼u̼n̼ ̼M̼o̼n̼”̼ ̼M̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼“̼C̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼k̼o̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼e̼ ̼(̼n̼è̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼”̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼M̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼w̼e̼b̼s̼i̼t̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼
̼
̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼8̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼.̼T̼.̼M̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼C̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼9̼9̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼5̼/̼2̼0̼2̼0̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼7̼.̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

 Cô gái chia sẻ clip 2 trẻ vị thành niên làm "chuyện người lớn" bị xử phạt - Ảnh 2.

T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼i̼e̼p̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼
̼
̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼0̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼”̼,̼ ̼“̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼r̼ở̼ ̼L̼ạ̼i̼”̼,̼ ̼“̼T̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼o̼a̼ ̼K̼ỳ̼”̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼
̼
̼C̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼H̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼9̼;̼ ̼H̼K̼T̼T̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼ú̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼“̼H̼o̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼n̼h̼”̼.̼
̼
̼Đ̼.̼D̼.̼H̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼1̼;̼ ̼H̼K̼T̼T̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼T̼ầ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼“̼T̼r̼u̼o̼n̼g̼ ̼H̼i̼e̼p̼”̼.̼
̼
̼N̼.̼T̼.̼D̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼4̼;̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ầ̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ự̼ ̼L̼ạ̼n̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼“̼K̼i̼m̼d̼u̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼”̼.̼
̼

̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼C̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼c̼,̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼0̼1̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼5̼/̼2̼0̼2̼0̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼:̼ ̼7̼.̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

Theo: https://afamily.vn/da-tim-ra-nguoi-chia-se-phat-tan-clip-be-gai-12-be-trai-9-tuoi-lam-chuyen-nguoi-lon-20210901185443187.chn

Related Articles

Back to top button