Uncategorized

V̼ᴜ̛̼̼̼̀ᴀ̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼:̼ ̼C̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ʏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼̼́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼”̼ʟ̼.̼ɪ̼.̼ᴇ̼̼̼̂́.̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼”̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ ̼3̼0̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼1̼0̼0̼ ̼ʟ̼ɪ̼̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̼̉ᴀ̼ ̼đ̼ᴀ̼̼̃ ̼đ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼đ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼đ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼̼́ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼.̼

C̼ᴏ̼̼́ ̼ɪ̼̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ ̼3̼0̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼1̼0̼0̼ ̼ʟ̼ɪ̼̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̼̉ᴀ̼ ̼đ̼ᴀ̼̼̃ ̼đ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼đ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼đ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼̼́ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼
̼
̼M̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼đ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ʏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼̼́ɴ̼ ̼đ̼ᴀ̼̼̃ ̼x̼ᴀ̼̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼Đ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼L̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼,̼ ̼T̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼Q̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼.̼ ̼C̼ᴏ̼̼́ ̼ɪ̼̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ ̼3̼0̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼1̼0̼0̼ ̼ʟ̼ɪ̼̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̼̉ᴀ̼ ̼đ̼ᴀ̼̼̃ ̼đ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼đ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼đ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼̼́ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼.̼

T̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ɪ̼̣̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ʟ̼ʏ̼̼́ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̼̀ ̼đ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̣̼ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼đ̼ᴏ̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴅ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̀ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼.̼ ̼T̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼đ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼̃ ̼ʀ̼ᴏ̛̼̼ɪ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼.̼
̼
̼Đ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼đ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼̼́ ̼đ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼đ̼ᴀ̼̼̃ ̼đ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴛ̼ ̼đ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ʜ̼ᴏ̼̼̼̂̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼̼̂.̼ ̼T̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼Q̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼đ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̛̼̼̼̉ɪ̼ ̼đ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼đ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼đ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼̼̀ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ʏ̼.̼

Theo: https://soha.vn/nha-choc-troi-trung-quoc-chay-lon-lua-cuon-cuon-liem-doc-toa-chung-cu-20210828173409397.htm

2̼4̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ʜ̼:̼ ̼B̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ɪ̼̼̃ ̼Ấ̼̼̼ɴ̼ ̼Đ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̃ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ʏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼̼̉ᴀ̼

B̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ɪ̼̼̃ ̼Ấ̼̼̼ɴ̼ ̼Đ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̃ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ʏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼̼̉ᴀ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼A̼ꜰ̼ɢ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ɪ̼s̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴛ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼P̼ᴀ̼ᴋ̼ɪ̼s̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼,̼…̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼2̼4̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̼̼̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼.̼

24h qua ảnh: Binh sĩ Ấn Độ trình diễn phi xe máy qua vòng lửa - Ảnh 1.

N̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼A̼ꜰ̼ɢ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ɪ̼s̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼đ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̼́ᴘ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼đ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼ɢ̼ᴀ̼̼̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼P̼ᴀ̼ᴋ̼ɪ̼s̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼.̼ ̼Ả̼̼ɴ̼ʜ̼:̼ ̼G̼ᴇ̼ᴛ̼ᴛ̼ʏ̼ ̼I̼ᴍ̼ᴀ̼ɢ̼ᴇ̼s̼

24h qua ảnh: Binh sĩ Ấn Độ trình diễn phi xe máy qua vòng lửa - Ảnh 2.

B̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ɪ̼̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̃ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̂ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼A̼ʜ̼ᴍ̼ᴇ̼ᴅ̼ᴀ̼ʙ̼ᴀ̼ᴅ̼,̼ ̼Ấ̼̼̼ɴ̼ ̼Đ̼ᴏ̼̣̼̼̂.̼ ̼Ả̼̼ɴ̼ʜ̼:̼ ̼R̼ᴇ̼ᴜ̼ᴛ̼ᴇ̼ʀ̼s̼

24h qua ảnh: Binh sĩ Ấn Độ trình diễn phi xe máy qua vòng lửa - Ảnh 3.

V̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼,̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

24h qua ảnh: Binh sĩ Ấn Độ trình diễn phi xe máy qua vòng lửa - Ảnh 4.

M̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼A̼f̼g̼h̼a̼n̼i̼s̼t̼a̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼M̼e̼l̼s̼b̼r̼o̼e̼k̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼M̼e̼l̼s̼b̼r̼o̼e̼k̼,̼ ̼B̼ỉ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

24h qua ảnh: Binh sĩ Ấn Độ trình diễn phi xe máy qua vòng lửa - Ảnh 5.
M̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼C̼a̼l̼i̼f̼o̼r̼n̼i̼a̼,̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼G̼e̼t̼t̼y̼ ̼I̼m̼a̼g̼e̼s̼24h qua ảnh: Binh sĩ Ấn Độ trình diễn phi xe máy qua vòng lửa - Ảnh 6.
C̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼a̼n̼g̼a̼l̼o̼r̼e̼,̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼G̼e̼t̼t̼y̼ ̼I̼m̼a̼g̼e̼s̼24h qua ảnh: Binh sĩ Ấn Độ trình diễn phi xe máy qua vòng lửa - Ảnh 7.

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼p̼i̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼g̼â̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼R̼e̼x̼

24h qua ảnh: Binh sĩ Ấn Độ trình diễn phi xe máy qua vòng lửa - Ảnh 8.

N̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼W̼h̼i̼p̼s̼n̼a̼d̼e̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼D̼u̼n̼s̼t̼a̼b̼l̼e̼,̼ ̼A̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

24h qua ảnh: Binh sĩ Ấn Độ trình diễn phi xe máy qua vòng lửa - Ảnh 9.

N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼i̼n̼d̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼J̼a̼n̼m̼a̼s̼h̼t̼a̼m̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼A̼m̼r̼i̼t̼s̼a̼r̼,̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼G̼e̼t̼t̼y̼ ̼I̼m̼a̼g̼e̼s̼

24h qua ảnh: Binh sĩ Ấn Độ trình diễn phi xe máy qua vòng lửa - Ảnh 10.

C̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼D̼a̼m̼o̼u̼r̼,̼ ̼L̼i̼ ̼B̼ă̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

Related Articles

Back to top button