Uncategorized

7̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼4̼,̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼”̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼6̼k̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼

C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼0̼k̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼4̼.̼9̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼đ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼

X̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼
̼
̼T̼ố̼i̼ ̼1̼0̼/̼8̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼
̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ù̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼4̼.̼9̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼đ̼.̼
̼
̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼o̼à̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼)̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼k̼m̼.̼
̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼4̼.̼9̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼đ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼
̼
̼K̼h̼u̼y̼a̼ ̼1̼0̼/̼8̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼u̼ỳ̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼à̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼0̼/̼8̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼o̼à̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

7 lao động ở Hà Nội bắt taxi 4,9 triệu đồng bị bỏ rơi phải đi bộ 6km và hành động ấm lòng của những người xa lạ - Ảnh 1.
̼
̼5̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼g̼i̼á̼ ̼4̼.̼9̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼đ̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼à̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼a̼o̼ ̼L̼i̼ê̼n̼)̼
̼
̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼4̼.̼9̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼đ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼à̼.̼
̼
̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼0̼/̼8̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼2̼3̼8̼.̼0̼0̼0̼đ̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼
̼
̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼
̼
̼”̼N̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼4̼.̼9̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼đ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼
̼
̼T̼ố̼i̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼a̼ ̼m̼ỳ̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼
̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼0̼/̼8̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼1̼6̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼.̼
̼
̼C̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼0̼/̼8̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼4̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼đ̼.̼
̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼
̼
̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼
̼
̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼0̼/̼8̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼0̼/̼8̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ù̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼.̼
̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼

7 lao động ở Hà Nội bắt taxi 4,9 triệu đồng bị bỏ rơi phải đi bộ 6km và hành động ấm lòng của những người xa lạ - Ảnh 3.
̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼a̼o̼ ̼L̼i̼ê̼n̼)̼
̼
̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼í̼t̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼.̼
̼
̼”̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼”̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼
̼
̼N̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼
̼
̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼8̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ò̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼i̼ể̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ù̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

7 lao động ở Hà Nội bắt taxi 4,9 triệu đồng bị bỏ rơi phải đi bộ 6km và hành động ấm lòng của những người xa lạ - Ảnh 4.
̼
̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼.̼
̼
̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
̼
̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼
̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼0̼/̼8̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼à̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ù̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼(̼B̼a̼ ̼V̼ì̼)̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼.̼
̼
̼K̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼8̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼đ̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼4̼.̼9̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼đ̼/̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼


̼
̼T̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼7̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼đ̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼
̼
̼”̼L̼ê̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ ̼8̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼đ̼/̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼7̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼đ̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼à̼y̼.̼
̼
̼K̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼â̼u̼.̼
̼
̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼4̼.̼9̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼đ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼.̼.̼
̼
̼D̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼(̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼k̼m̼)̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ể̼u̼ ̼k̼ể̼.̼
̼
̼S̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼
̼
̼K̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼à̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼.̼
̼
̼”̼C̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼a̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼
̼
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ê̼.̼.̼.̼”̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ể̼u̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼1̼/̼8̼)̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼1̼6̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼a̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼
̼
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼à̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ù̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼k̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ù̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼7̼5̼k̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼7̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼0̼k̼m̼.̼
̼
̼T̼h̼e̼o̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼o̼h̼a̼.̼v̼n̼/̼7̼-̼l̼a̼o̼-̼d̼o̼n̼g̼-̼o̼-̼h̼a̼-̼n̼o̼i̼-̼b̼a̼t̼-̼t̼a̼x̼i̼-̼4̼9̼-̼t̼r̼i̼e̼u̼-̼d̼o̼n̼g̼-̼b̼i̼-̼b̼o̼-̼r̼o̼i̼-̼p̼h̼a̼i̼-̼d̼i̼-̼b̼o̼-̼6̼k̼m̼-̼v̼a̼-̼h̼a̼n̼h̼-̼d̼o̼n̼g̼-̼a̼m̼-̼l̼o̼n̼g̼-̼c̼u̼a̼-̼n̼h̼u̼n̼g̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼x̼a̼-̼l̼a̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼8̼1̼1̼0̼2̼5̼1̼4̼0̼0̼6̼7̼.̼h̼t̼m̼

Related Articles

Back to top button