Uncategorized

Tɪɴ đᴏ̂̀ɴ ʜɪ́ᴛ ᴅᴀ̂̀ᴜ ɢɪᴏ́ ᴛʀɪ̣ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ COVID-19: “Tᴏ̂ɪ xɪɴ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴀ̂́ʏ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴋʏ̀ ɴᴀ̀ᴏ ᴏ̛̉ đᴀ̂ʏ ᴄᴀ̉!”

Bᴀ̣ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ ʟᴇ̣̂ᴄʜ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠɪ̀ ɴᴏ́ ɢᴀ̂ʏ ʜᴀ̣̂ᴜ ʜᴏᴀ̣ ᴋʜᴏ̂ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ F0 ɴɢʜᴇ ᴛʜᴇᴏ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣, ʀᴏ̂̀ɪ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Tin đồn hít dầu gió trị khỏi bệnh COVID-19: Tôi xin chúc mừng gia đình ấy, nhưng không có sự thần kỳ nào ở đây cả! - Ảnh 1.

 

Tʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴍᴀ̂́ʏ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀɴ ᴛᴏ̉ᴀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴇ̂ɴ ʜɪ́ᴛ ᴅᴀ̂̀ᴜ ɢɪᴏ́ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ xᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴍᴜ̃ɪ ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴏ́ɴɢ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂̀ᴜ ɢɪᴏ́ đᴇ̂̉ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ COVID.

Tin đồn hít dầu gió trị khỏi bệnh COVID-19: Tôi xin chúc mừng gia đình ấy, nhưng không có sự thần kỳ nào ở đây cả! - Ảnh 2.

Dᴏ ᴅᴀ̂̀ᴜ ɢɪᴏ́ ʀᴇ̉ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ ᴛʜᴏ́ɪ ǫᴜᴇɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̀ ᴍᴀ́ ᴜ̛ᴀ ᴛʜᴜ̉ ᴄʜᴀɪ ᴅᴀ̂̀ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ́ɪ ᴀ́ᴏ ʙᴀ̀ ʙᴀ, ʀᴀ̉ɴʜ ᴛᴀʏ ʟᴀ̀ ʟᴀ̂́ʏ ʀᴀ ʜɪ́ᴛ. Nᴇ̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʟᴀɴ ᴛᴏ̉ᴀ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴇᴏ.

Nɢᴀʏ ᴍᴀ́ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴀ̆ɴɢ ᴋʜᴀ̆ɴɢ ʜɪ́ᴛ ᴅᴀ̂̀ᴜ ɢɪᴏ́ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴅᴜ̀ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ: “Hɪ́ᴛ ᴅᴀ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɪ́ᴄʜ ʟᴏ̛̣ɪ ɢɪ̀ đᴀ̂ᴜ ᴍᴀ́”.

Tin đồn hít dầu gió trị khỏi bệnh COVID-19: Tôi xin chúc mừng gia đình ấy, nhưng không có sự thần kỳ nào ở đây cả! - Ảnh 3.

Dᴀ̂̀ᴜ ɢɪᴏ́ xᴀɴʜ Cᴏɴ Ó Eᴀɢʟᴇ ɢᴏ̂̀ᴍ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ɴʜᴜ̛ sᴀᴜ:

-Mᴇɴᴛʜᴏʟ 5%. (Tɪɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̣ᴄ ʜᴀ̀)

-Mᴇᴛʜʏʟ Sᴀʟɪᴄʏʟᴀᴛᴇ 6%.

-Eᴜᴄᴀʟʏᴘᴛᴜs Oɪʟ 56%. (Dᴀ̂̀ᴜ ᴋʜᴜʏɴʜ ᴅɪᴇ̣̂ᴘ).

-Cʜᴀ̂́ᴛ ᴛᴀ̣ᴏ ᴍᴜ̀ɪ đᴀ̣̆ᴄ ᴛʀᴜ̛ɴɢ.

Mᴇɴᴛʜᴏʟ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴛ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ̂ʏ ʙᴀ̣ᴄ ʜᴀ̀, ᴄʜᴏ ᴄᴀ̉ᴍ ɢɪᴀ́ᴄ ᴛʜᴇ ᴍᴀ́ᴛ, ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̣ɴɢ ɢɪᴀ̉ᴍ đᴀᴜ ɴʜᴇ̣.

Mᴇᴛʜʏʟ Sᴀʟɪᴄʏʟᴀᴛᴇ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ̉ᴍ đᴀᴜ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄᴏ́ sᴀ̆̃ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ̂ đᴏ̛ɴ (OTC), ᴛᴀ̣ᴍ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪᴀ̉ᴍ đᴀᴜ ɴʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ɴʜᴇ̣, đᴀᴜ ᴄᴏ̛ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̛́ᴘ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ đᴀᴜ ʟᴜ̛ɴɢ, ᴠɪᴇ̂ᴍ ᴋʜᴏ̛́ᴘ, ᴄᴀ̆ɴɢ ᴄᴏ̛, ʙᴏɴɢ ɢᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̂̀ᴍ ᴛɪ́ᴍ.

Hᴀɪ ʟᴏᴀ̣ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ɢɪ̀ đᴇ̂́ɴ ғᴀᴋᴇ ɴᴇᴡs ᴛʀᴏɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪ́ɴʜ ᴋʜᴀ́ɴɢ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴀ́ɴɢ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄᴀ̉ COVID. Cᴏ́ ʟᴇ̃ ғᴀᴋᴇ ɴᴇᴡs ɴᴀ̀ʏ ᴅᴜ̛̣ᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴛɪ́ɴʜ “ᴄʜᴜ̛ᴀ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴀ̂̀ᴜ ᴋʜᴜʏɴʜ ᴅɪᴇ̣̂ᴘ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴅᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ᴛᴜ̛̀ ʟᴀ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̂ʏ ʙᴀ̣ᴄʜ đᴀ̀ɴ.

Cʜᴏ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ɴᴀ̀ᴏ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴋʜᴀ́ɴɢ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴀ̂̀ᴜ ᴋʜᴜʏɴʜ ᴅɪᴇ̣̂ᴘ. Mᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪᴀ̉ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ, ɴᴏ́ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴇᴍ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴋʜᴀ́ɴɢ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴋʜᴀ́ɴɢ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ.

Qᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛɪɴ ғᴀᴋᴇ ɴᴇᴡs ᴠᴇ̂̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴᴀ̀ᴏ đᴏ́ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴅᴀ̂̀ᴜ ɢɪᴏ́ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ.

Nᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ᴛᴏ̂ɪ xɪɴ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴀ̂́ʏ. Tʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴍᴏɴɢ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʙɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴᴀ̣̆ɴɢ, đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴜ̀ᴀ ɴᴀ̀ʏ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴍᴏɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʙɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠᴀ̀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴅᴏ COVID.

Gɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴀ̂́ʏ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́, ʟᴀ̀ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ ᴠɪ̀ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ʜᴏ̣ đᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ F0 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴʜᴇ̣ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴀ̃ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴜ̛̀ ᴠɪʀᴜs ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ. Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴋʏ̀ ɴᴀ̀ᴏ ᴏ̛̉ đᴀ̂ʏ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴠᴀɪ ᴛʀᴏ̀ ɢɪ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ʜᴀʏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴀ̉ (ʙᴀᴏ ɢᴏ̂̀ᴍ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀ̂̀ᴜ ɢɪᴏ́ ʜɪ́ᴛ ʜᴀʏ xᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛɪɴ ɢɪᴀ̉ đᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̂ᴘ).

Hᴏ̣ đᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪ̀ COVID ɴᴏ́ VỐN NHƯ THẾ. Cᴏ́ 60% – 80% ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ COVID ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴇ̣, ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 7,5% ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ. Nʜɪᴇ̂̃ᴍ sɪᴇ̂ᴜ ᴠɪ COVID sᴇ̃ ᴛᴜ̛̣ ᴋʜᴏ̉ɪ. Vᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴏ́ đᴜ̉ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴍᴀ̣ɴʜ đᴇ̂̉ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ̣ɪ ᴄʜᴏ đᴇ̂́ɴ ʟᴜ́ᴄ đᴏ́ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.

Nᴏ́ɪ ᴛᴏ́ᴍ ʟᴀ̣ɪ, ᴄʜᴀɪ ᴅᴀ̂̀ᴜ ɢɪᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɢɪ̀ ᴠᴀ̀ᴏ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴀ̂́ʏ. Nᴏ́ ᴄʜɪ̉ TÌNH CỜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ĂN KÉ HÀO QUANG ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴜ̛̣ ᴋʜᴏ̉ɪ COVID. Kʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̣ ᴋʜɪ ᴛɪɴ ɢɪᴀ̉ ᴍᴜ̛ᴏ̛̣ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀᴜ ᴍᴀ̀ ʜᴜʏᴇ̂̃ɴ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ. Bᴀ̉ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴛɪɴ ɢɪᴀ̉ ʟᴜᴏ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ.

Hɪ́ᴛ ᴅᴀ̂̀ᴜ ɢɪᴏ́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴜ̛ ᴛʜᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏᴀ̉ɪ ᴍᴀ́ɪ. Xᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂̀ᴜ ɢɪᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɢɪᴜ́ᴘ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴏᴀ̉ɪ ᴍᴀ́ɪ, ᴛᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂ɴ ɴᴇ̂́ᴜ ʙᴀ̣ɴ ᴄʜɪ̣ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ɪ sᴜ̛̣ ᴋʜᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴋʜɪ ᴍᴜ̀ɪ ᴅᴀ̂̀ᴜ xᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̆́ᴛ, ʟᴇɴ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣̂ɴ ɴᴀ̃ᴏ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴀ̣ɴ ʜᴏ sᴀ̣̆ᴄ sᴜ̣ᴀ.

Tᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄʜᴏ̣ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ɴᴏ́ ʟᴀ̀ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̣ɴ. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ, NÓ KHÔNG GIÚP ÍCH GÌ CHO VIỆC NGỪA/TRỊ COVID. Bᴀ̣ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅᴜ̀ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ᴄᴀ̂́ᴍ ᴄᴀ̉ɴ, ɴʜᴜ̛ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʜᴀʏ ʜɪ́ᴛ ᴅᴀ̂̀ᴜ ᴠɪ̀ ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴜ̀ɪ ᴛʜᴇ ᴍᴀ́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴏ́. Nʜᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̣ɴ KHÔNG NÊN CHIA SẺ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ ʟᴇ̣̂ᴄʜ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠɪ̀ ɴᴏ́ ɢᴀ̂ʏ HẬU HỌA KHÔN LƯỜNG ɴᴇ̂́ᴜ F0 ɴɢʜᴇ ᴛʜᴇᴏ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣, ʀᴏ̂̀ɪ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴇ̂́ᴛ.

Tin đồn hít dầu gió trị khỏi bệnh COVID-19: Tôi xin chúc mừng gia đình ấy, nhưng không có sự thần kỳ nào ở đây cả! - Ảnh 4.

BS Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tᴀ̂́ɴ Tʜᴜ̉ (Cᴏ̂́ ᴠᴀ̂́ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴍᴏ̂ɴ Pʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ Nʜᴀ̀ Mɪ̀ɴʜ – ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ HIV, TP.HCM)

Related Articles

Back to top button