Uncategorized

X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ỉ̼a̼ ̼m̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼,̼ ̼t̼r̼i̼ ̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼ẫ̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼ ̼S̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼(̼1̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ỉ̼a̼ ̼m̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼.̼
Xuân Bắc ủng hộ chốt chống dịch.

M̼ộ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼đ̼ồ̼”̼,̼ ̼”̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ả̼”̼.̼

V̼ợ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼V̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼2̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼:̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼m̼à̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼”̼.̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ ̼â̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼ở̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼’̼N̼a̼m̼ ̼T̼à̼o̼’̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼5̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼
̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼e̼b̼t̼i̼n̼t̼u̼c̼.̼c̼o̼m̼/̼x̼u̼a̼n̼-̼b̼a̼c̼-̼b̼i̼-̼m̼i̼a̼-̼m̼a̼i̼-̼k̼h̼i̼-̼t̼a̼n̼g̼-̼m̼i̼-̼t̼o̼m̼-̼c̼h̼o̼-̼c̼h̼o̼t̼-̼t̼r̼u̼c̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼d̼i̼c̼h̼-̼5̼5̼8̼1̼7̼3̼.̼h̼t̼m̼l̼

Related Articles

Back to top button